12 juni 11.30 uur: Toelichting noodverordening coronavirus vanaf 1 juni 2020

Vanaf 1 juni 2020 is meer mogelijk. Daarom geldt vanaf die datum ook een nieuwe noodverordening. Een korte toelichting en veelgestelde vragen staan op deze pagina.

Handige links

Veilig afstand houden

In de publieke ruimte moet iedereen 1,5 meter afstand houden van elkaar, tenzij het gaat om:

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen
 • kinderen tot en met 12 jaar
 • uitoefening van contactberoepen
 • een persoon met een handicap en diens begeleiders
 • jongeren van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen
 • uitvoering van jeugdhulp bij kwetsbare jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar onderling en met de jeugdhulpverleners.
Samenkomsten op openbare locaties

Regels samenkomsten

Samenkomsten met meer dan 30 personen, exclusief personeel in voor publiek openstaande gebouwen en de bijbehorende voor iedereen toegankelijke gebouwen is niet toegestaan. Buiten in de openbare ruimte mogen mensen samenkomen zolang zij maar 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Deze regels gelden ook voor uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen.

Samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard

Voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard gelden dezelfde regels als hierboven genoemd. Het kabinet doet wel de dringende oproep om erediensten zoals de reguliere kerkdienst en het vrijdagmiddaggebed tot een minimum te beperken en waar mogelijk digitaal uit te zenden, zodat mensen op afstand de dienst kunnen volgen.

Zorgplicht

Degene (persoon of organisatie) die een samenkomst organiseert in een publieke ruimte moet zorgdragen dat de aanwezige personen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Uitzonderingen op verbod samenkomsten

Wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden zijn toegestaan. Er mogen niet meer dan honderd personen aanwezig zijn. Verder is het belangrijk dat mensen altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit geldt ook voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven of andere organisaties. Activiteiten die ook georganiseerd kunnen worden zonder een fysieke samenkomst of activiteiten die enkel gericht zijn op vermaak vallen niet onder deze uitzondering.

Zijn evenementen verboden?

Ja, het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan of aan evenementen deel te nemen. Het gaat om elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Bijvoorbeeld braderieën, optochten, feesten, festivals, popconcerten, betaald voetbalwedstrijden (met en zonder publiek) en straatfeesten.
De verwachting is dat er rond 1 augustus een landelijk handelingsperspectief zal zijn, waarbij ook vergunningverleners meer zicht krijgen op de mogelijkheden om evenementenvergunningen te verlenen na 1 september. Dit hangt natuurlijk af van het besluit van de rijksoverheid om na 1 september weer evenementen toe te staan en onder welke voorwaarden. 

Mag de bibliotheek weer open? 

Ja, bibliotheken mogen sinds 11 mei weer open. Bezoekers en personeel moeten altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De beheerder moet een plan hebben om te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Het is mogelijk om onder voorwaarden de toiletten in de bibliotheek te gebruiken (hygiëne richtlijnen RIVM). Cafés of restaurants in de bibliotheek mogen vanaf 1 juni open als deze functies gescheiden zijn van de andere functies of eet- en drinkgelegenheden of over een zelfstandige ruimte beschikken en de bezoekersstromen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn, zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk is. Ook moeten zij zich houden aan de regels voor horeca: (zie regels horeca)

Mogen dierenparken, natuurparken en pretparken weer open? 

Ja, dierenparken, natuurparken en pretparken mogen sinds 11 mei weer open onder voorwaarden. Er is hiervoor geen maximum aantal bezoekers genoemd. De beheerder moet een plan hebben om te zorgen dat mensen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Verder mogen de wegen en het openbaar vervoer richting het park niet te druk worden. De voorzitter van de Veiligheidsregio moet het plan goedkeuren. Het is mogelijk om onder voorwaarden de toiletten in het park te gebruiken (hygiëne richtlijnen RIVM). Cafés of restaurants in het park mogen open als zij zich houden aan de regels voor horeca (zie regels horeca).

Vanaf 1 juni mogen musea en monumenten met een publieksfunctie weer open. Wat is het maximum aantal bezoekers dat tegelijk aanwezig mag zijn?

Dit is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare vloeroppervlak passen, bij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen), hierbij moet rekening gehouden worden met bijvoorbeeld looproutes. Bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen en bezoek mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak. 

Vanaf 1 juni 2020 mogen bioscopen, theaters en concertzalen weer open voor maximaal 30 personen. Geldt dit aantal voor het hele gebouw of per zaal?

Het maximum van 30 personen geldt per bioscoop-, theater- of concertzaal (exclusief personeel). Bezoekers moeten vooraf reserveren voor een zitplaats, staanplaatsen zijn niet toegestaan. Verder is het belangrijk dat bezoekers altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Als er een podium aanwezig is die zichtbaar gescheiden is geldt het als afzonderlijke ruimte en tellen de op het podium aanwezige personen niet mee voor het maximum aantal personen van 30 in die ruimte.

Drive-in bioscoop

Drive-in bioscopen worden als evenement gezien omdat deze buiten plaatsvinden. Zijn tot 1 september niet toegestaan.

Waaronder vallen kermissen en arcadehallen? Mogen die nu ook weer open?

Nee, evenementen of samenkomsten gericht op vermaak waarbij groepen bij elkaar komen, zijn nog niet toegestaan. Inrichtingen waarbij speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden gebruikt, vallen ook onder het verbod. 

Wat mag verder nog niet open?

De volgende instellingen mogen op 1 juni nog niet opengesteld worden voor publiek:

 • sport- en fitnessgelegenheden (onder voorbehoud op 1 juli open)
 • sauna’s en wellness (onder voorbehoud op 1 juli open)
 • seksinrichtingen (onder voorbehoud op 1 september open)
 • coffeeshops (onder voorbehoud op 1 september open)
 • casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare bedrijven (onder voorbehoud op 1 juli open).

Multifunctionele complexen

Indien in een gebouw meerdere zelfstandige functies zijn opgenomen, is het maximum van 30 personen per gebouw niet van toepassing onder de volgende voorwaarden:

 • de verschillende functies zijn van elkaar gescheiden
 • de verschillende functies beschikken over een zelfstandige ruimte
 • per zelfstandige functie niet meer dan 30 personen, exclusief personeel aanwezig (tenzij zij onder de uitzonderingen vallen zoals scholen, bibliotheken, theaters).
 • de inrichting van het gebouw zo ingericht wordt dat de bezoekersstromen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.

Het is zalencentra en complexen niet toegestaan om tegelijkertijd diverse zalen te verhuren voor feesten, bruiloften of congressen.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen

Samenkomsten in eet- en drinkgelegenheden binnen mogen alleen als:

 • Er niet meer dan 30 gasten aanwezig zijn
 • De gasten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar
 • Gasten vooraf reserveren
 • De gasten 1,5 meter afstand houden tot elkaar (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen).

De in de eet- en drinkgelegenheid aanwezige dansvloer mag niet opengesteld worden voor publiek.

Handhaving van de 1,5 meter regel wordt in eerste instantie door de locatie-eigenaar uitgevoerd.

Hotel

In eet- en drinkgelegenheden in hotels mogen wel meer dan 30 gasten aanwezig zijn, mits deze gasten allen hotelgasten zijn en 1,5 m afstand houden tot elkaar mogelijk is, gasten gebruik maken van een zitplaats aan tafel of bar en gasten vooraf reserveren. Als er minder dan 30 hotelgasten in het restaurant aanwezig zijn, dan mogen ook andere gasten toegelaten worden, zolang het aantal van 30 gasten dan niet wordt overschreden.

Eet- en drinkgelegenheden en buitenterrassen

Samenkomsten in eet- en drinkgelegenheden buiten mogen alleen als:

 • Gasten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel
 • Maatregelen zijn getroffen waardoor de aanwezigen altijd 1,5m afstand tot elkaar kunnen houden, ook ten opzichte van naastgelegen terrassen
 • Maatregelen zijn getroffen om de bezoekersstromen op en rond het terras te reguleren
 • De aanwezigen 1,5 meter afstand houden tot elkaar, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Er geldt hier geen maximaal aantal bezoekers, zolang er aan bovenstaande regels voldaan kan worden.
Handhaving van de 1,5 meter regel (vanaf 3 personen) wordt in eerste instantie door de locatie-eigenaar uitgevoerd.

Eet- en drinkgelegenheden bij of op sportaccommodaties

Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder de voorwaarden zoals hierboven staan vermeld open voor gasten. Kantines als onderdeel van een sportvereniging (para-commercieel) moeten dicht blijven.

Sport, vrije tijd en ontspanning

Buiten spelen

Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding van een ouder/voogd samen spelen als zij gezond zijn. Heeft iemand  in het gezin verkoudheidsklachten én meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten? Dan moet iedereen thuisblijven en mogen de kinderen pas naar buiten als diegene 24 uur geen klachten meer heeft. Ze kunnen dan dus niet buitenspelen.

De groep mag niet te groot zijn. Het RIVM noemt geen maximum. Ouders wordt gevraagd zelf een inschatting te maken en daarbij het gezond verstand te gebruiken. Belangrijk is dat kinderen intensief lichamelijk contact zo veel mogelijk vermijden. Na het spelen moeten zij hun handen wassen. Ouders/voogden die toezicht houden, moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Georganiseerd buiten sporten

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen. Wedstrijden, competities en toernooien zijn niet toegestaan. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen vanaf 1 juni onder begeleiding buiten sporten met elkaar, zonder  1,5 meter afstand ertussen. Trainers en begeleiders boven de 18 jaar dienen onderling en tot de kinderen 1,5 m afstand te houden.
De gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven gesloten en mag geen gebruik van gemaakt worden.

Mag gymles op school weer?

Gymles op school vindt het liefst buiten plaats. Kan dit niet, dan kan de gymles doorgaan in een gymzaal of speellokaal. Er mogen dan alleen matig intensieve activiteiten plaatsvinden. Leerlingen douchen na de les niet op school, maar thuis.

Mogen instellingen voor personal training weer open?

Eén op één personal training is buiten mogelijk. Dit kan op basis van een afspraak en buiten de sportinstelling. De training is ook in groepsverband mogelijk, alleen buiten. Het is niet toegestaan een sportschool te openen. Verder is het belangrijk dat mensen altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Ik wil mijn sportschool openstellen, hierbij houd ik de 1,5 meter in acht. Mag dat?

Sportscholen en fitnessclubs mogen per 1 juli weer open. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni.
Sporten is op dit moment alleen toegestaan in de buitenlucht. Hierbij gelden de algemene hygiëneregels van het RIVM en moeten mensen altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar. Een uitzondering geldt voor kinderen tot en met 18 jaar (13 t/m 18 jaar alleen indien georganiseerd en begeleid door een sportvereniging of professional) en familieleden die met elkaar een huishouden vormen.
Als de cijfers van de besmettingen het toelaten kunnen sportscholen per 1 juli 2020 weer open onder voorwaarden. Meer informatie volgt eind juni.

Mogen we vanwege het weer buiten een (party)tent neerzetten om daaronder te sporten?

Ja, dit mag na goedkeuring door de eigen gemeente. Zorg ervoor dat het een tent/luifel is zonder zijwanden. Zorg verder dat het onder de tent/het luifel mogelijk blijft om altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Het sporten onder een tent mag onder de volgende voorwaarden:

 • Indien de tent groter is dan 25m2, dien je het tentboek (eisen waar een tent aan moet voldoen) te kunnen laten zien.
 • Vrije afstand (min. 2 meter) tussen gebouw en overkapping.
 • Het plaatsen van zijdoeken is niet toegestaan, alle zijden dienen open te zijn.
 • De tent mag alleen geplaatst worden op niet openbare plekken en mag de veiligheid niet in het gedrang brengen.

Mag ik tennissen?

Ja, dat mag buiten. Ook hierbij geldt dat de 1,5 meter afstand noodzakelijk is om veilig te kunnen sporten. Was- en douchevoorzieningen en de kantine blijven gesloten en alleen het toilet kan open.

Buiten sporten en bewegen georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals

Trainingen zijn toegestaan, organiseren van of deelname aan wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs niet. Interne oefenwedstrijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn wel toegestaan. Bij trainingen dienen deelnemers ouder dan 18 jaar altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Daarnaast mogen ze geen gebruik maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletgebruik is wel mogelijk. Toeschouwers anders dan evt. begeleiders zijn niet toegestaan.

Mag ik trainen bij mijn watersportvereniging?

Ja, dit mag met een protocol dat is goedgekeurd door de eigen gemeente. Lesgeven kan, maar geen wedstrijden. De deelnemers douchen na afloop thuis. Iedereen  houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor zeilen en roeien, behalve als deze mensen samen een  huishouden vormen.

Mogen zwembaden weer open?

Ja, dat mag nu weer voor sporten en bewegen in het water. Wel dient de 1,5 meter afstand te worden gegarandeerd voor zwemmers vanaf 12 jaar (13 t/m 18 jaar alleen indien georganiseerd en begeleid door een sportvereniging of professional). Was- en douchevoorzieningen moeten worden gesloten. Toiletten kunnen worden gebruikt. 

De scoutingclub is weer opengesteld, mag dat?

Ja, dat mag. Scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen of professioneel georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot 18 jaar zijn weer toegestaan. Was- en douchevoorzieningen blijven gesloten en alleen het toilet kan open. Binnenactiviteiten mogen alleen als aan de regels voor samenkomsten gehouden kan worden, max. 30 personen, 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. 

Mag muziekles thuis?

Ja. Eén op één muziekles is toegestaan als 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Mag muziekles in een muziekschool?

ja, vanaf 1 juni is het toegestaan om met maximaal 30 personen samen te komen. Wel moet er 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden worden (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen of kinderen tot 12 jaar, zie veilig afstand houden).

Vakantie, dagjes weg en pleziervaart

Mogen wellnesscentra en spa’s met zwembaden nu ook weer open? 

Zwembaden in een sauna of wellnesscentrum mogen nog niet open. Alleen ‘gewone’ zwembaden mogen open. Als de cijfers van de besmettingen het toelaten kunnen welnesscentra en sauna’s per 1 juli 2020 weer open onder voorwaarden. Meer informatie volgt eind juni.

Mag ik gaan varen/zeilen?

Dit mag. Wel moet iedereen aan boord altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Een uitzondering geldt voor kinderen tot en met 12 jaar en familieleden die samen een huishouden vormen.

Mogen de toiletten open bij vakantieparken e.d.?

De Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben besloten dat per 22 mei 2020 toiletten weer open mogen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. De gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven wel gesloten op deze locaties. De Veiligheidsregio’s heffen het verbod op de toiletvoorzieningen op vanwege de negatieve neveneffecten. Het openstellen van toiletten voorkomt dat dagrecreanten hun behoeften in de natuur doen, waardoor het risico bestaat dat het coronavirus zich verspreidt.

Onderwijs
 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. 
 • Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn. 
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. 
 • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract. 
 • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). 
 • Vanaf 15 juni is het MBO en hoger onderwijs toegestaan om examens, tentamens, toetsen, praktijkgericht (gericht) onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten op de onderwijsinstelling uit te voeren, voor zover dit online niet afdoende kan.

Van studenten wordt gevraagd het openbaar vervoer zoveel mogelijk te mijden of buiten de spits te reizen. 

Verkeersexamen

Groep 7 leerlingen mogen een  verkeersexamen doen door een route te fietsen in een gemeente. Kinderen t/m 12 jaar hoeven zich niet aan de 1,5 meter afstand te houden. De begeleiders moeten wel afstand houden. Daarnaast moet ook drukte vermeden worden. 

Werk en bedrijfsleven

Ik wil weer met collega’s samenkomen in mijn bedrijf om alles op te starten. Mag dat?

Dit mag onder voorwaarden. Samenkomsten die noodzakelijk zijn om de dagelijkse werkzaamheden in bedrijven door te laten gaan, zijn toegestaan. Er mogen niet meer dan honderd personen aanwezig zijn. Het is belangrijk dat mensen altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. Verder blijft de algemene regel: werk thuis als dat kan. Vermijd het OV, maar ga op de fiets of lopend als dit mogelijk is. 

Ik ben mondhygiënist, rijinstructeur, nagelstylist, fysiotherapeut, taxichauffeur. Mag ik nu werken?

Ja, dat mag. Dit valt onder de contactberoepen. Voor kappers, rijinstructeurs, nagelstylistes, fysiotherapeuten en andere soortgelijke beroepen is het niet mogelijk om minimaal 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt. Er gelden wel aanvullende voorwaarden, die zijn opgenomen in protocollen van brancheorganisaties. Klanten, patiënten en bezoekers moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden. Daar moeten de organisaties maatregelen voor treffen. Voor alle protocollen geldt: werk veilig, werk op afspraak, probeer de 1,5 meter afstand te bewaren, vraag van tevoren of de klant of patiënt ziekteverschijnselen heeft, maak de werkplek schoon na iedere klant of patiënt en blijf thuis als jij zelf of een gezinslid ziekteverschijnselen heeft.

Ik ben sekswerker en wil weer aan de slag, mag dat?

Sekswerkers mogen nog niet hun beroep uitoefenen, omdat de afstand van 1,5 m niet kan worden gehandhaafd en de kans op overdracht van het coronavirus te groot is. Ook escortservices zijn en blijven vooralsnog verboden.

Mag mijn winkel open?

Ja. Wel moet u ervoor zorgen dat zowel personeel als klanten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Hiertoe kunt u werken met een protocol. Veelal voorziet de winkelbranche hierin.  Hierin staan voorwaarden hoe u op een veilige manier de winkel open kunt stellen. Denk hierbij aan eenrichtingsverkeer, dosering van klanten, 1,5 meter afstand en extra schoonmaken van hand- en deurgrepen.

Ik heb een coffeeshop, mag ik weer open?

Nee, dat mag nog niet. Afhalen van softdrugs voor gebruik elders dan ter plaatse is wel toegestaan. Klanten moeten dus direct weer weggaan. Zorg dat zowel personeel als klanten bij de afhaalmogelijkheid 1,5 meter afstand van elkaar houden.