31 maart 11.30 uur: Gemeenteraad Blaricum gaat digitaal vergaderen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn de werkzaamheden van de gemeenteraad van Blaricum sinds 16 maart abrupt tot stilstand gekomen. Het houden van reguliere rondtafelgesprekken en raadsvergaderingen is gegeven de omstandigheden onverstandig en onverantwoord.

Op maandavond 30 maart hebben de fractievoorzitters, verenigd in het presidium van de raad, digitaal met elkaar vergaderd over de ontstane situatie en op welke wijze hier de komende maanden mee omgegaan kan worden. De ervaringen met dit digitaal overleggen zijn overwegend positief en bieden perspectief om de werkzaamheden van de raad gedeeltelijk te hervatten.

Inmiddels hebben alle raadsleden en fractievertegenwoordigers software aangeboden gekregen om digitaal te kunnen vergaderen. Dit biedt de mogelijkheid om raadsvoorstellen voor zogenaamde digitale rondetafelgesprekken te agenderen en daarover te beraadslagen. Voorafgaand aan deze digi-RTG's kunnen de fracties dan schriftelijk vragen stellen aan het college over deze raadsvoorstellen. Op deze manier kan de digi-RTG gericht zijn op het uitwisselen van standpunten en opvattingen. 

Besluitvorming in een digitale raadsvergadering is evenwel vanwege bepalingen in de gemeentewet niet mogelijk. In Den Haag wordt momenteel aan een noodwet gewerkt, die dit wel mogelijk gaat maken. Zodra deze noodwet van kracht wordt, zal de raad van Blaricum ook digitaal besluiten kunnen nemen. Datum en agenda voor een dergelijke digitale besluitnemende raadsvergadering wordt via de website aangekondigd.

Inwoners die willen inspreken op raadsvoorstellen kunnen hun reactie naar de raadsgriffie mailen, die deze dan integraal aan de agenda van de digi-RTG's zal toevoegen. Op deze manier kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers kennisnemen van inspraakreacties en deze meenemen in hun beraadslagingen. Eventueel kunnen zij hierover voorafgaand contact met de inspreker opnemen.

De raadsgriffie zorgt dat alle relevante informatie over deze nieuwe manier van vergaderen op de gemeentelijke website en via het raadsinformatiesysteem Notubiz beschikbaar komt. Voorts is het bedoeling om de digi-RTG's, en mogelijk ook de digitale raadsvergaderingen, via Notubiz te streamen, zodat deze live meegeluisterd of achteraf teruggeluisterd kunnen worden.

De raad en griffie vragen uw begrip voor het feit dat deze nieuwe werkwijze wellicht niet gelijk helemaal vlekkeloos zal verlopen. Het is een geheel nieuwe situatie, die veel aanpassing en flexibiliteit van iedereen vraagt. 

Blaricum beleeft, evenals zoveel andere gemeenten, bijzondere en uitzonderlijke tijden. Veiligheid en gezondheid dienen nu voorop te staan.

Ralph de Vries, griffier Blaricum
Mail: griffier@blaricum.nl