Bezwaarschrift

Of het nu gaat om de uitbouw van de buurman, of het verlagen van een uitkering. In veel gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, meestal het college van burgemeester en wethouders, dat het besluit heeft genomen.

Bezwaar tegen een besluit

De gemeente Blaricum maakt besluiten die ze neemt openbaar. U vindt ze terug op de landelijke website voor bekendmakingen. Daarbij wordt aangegeven of, en zo ja, op welke wijze u bezwaar kunt maken.

Voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Zolang u maar zorgt dat duidelijk wordt tegen welk besluit u bezwaar aantekent en wat uw argumenten zijn. Als u hulp wilt bij het schrijven van het bezwaarschrift dan kunt u hulp vragen bij een rechtswinkel (Juridisch Loket), uw rechtsbijstandverzekering of advocaat. Hieraan kunnen wel kosten verbonden zijn.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na datum van bekendmaking bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. De bekendmaking gebeurt via een brief van of namens het bestuursorgaan. Als datum van bekendmaking geldt de verzenddatum van die brief. De publicatie in de gemeentelijke advertentie geldt niet als bekendmaking; in de advertentie wordt de datum van de bekendmaking vermeld.

In het bezwaarschrift moet u vermelden:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • wat uw bezwaren tegen dat besluit zijn;
  • uw handtekening.

Als u het bezwaarschrift door een gemachtigde laat indienen, moet u een door u ondertekende machtiging met het bezwaarschrift mee laten sturen. Rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting of vereniging, moeten een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en hun statuten meesturen.

Het bezwaarschrift kan toegestuurd worden naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, t.a.v. secretariaat commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend ontvangt u bij de brief over de bezwarenprocedure een folder. Hierin staat informatie over de verdere behandeling van uw bezwaarschrift.

Commissie bezwaarschriften

De gemeente Blaricum heeft een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften ingesteld. Deze commissie heeft tot taak de gemeentelijke bestuursorganen te adviseren over de bezwaarschriften. Met uitzondering van bezwaarschriften tegen de gemeentelijke belastingen en aanslagen op grond van de gemeentelijke legesaanslagen. In de bezwarenprocedure wordt de zaak opnieuw bekeken. Voordat de commissie advies uitbrengt hoort deze in beginsel de bezwaarmaker, het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden. Nadat de commissie advies heeft uitgebracht neemt het bestuursorgaan een besluit op het bezwaarschrift.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het door u bestreden besluit niet op. Met andere woorden: het besluit waartegen u bezwaar hebt, heeft wel werking en kan dus geëffectueerd worden. Er moet dan sprake zijn van onverwijlde spoed, zoals een bezwaar tegen een verleende kapvergunning of de doorbetaling van een uitkering.
U kunt hier actie tegen ondernemen door te vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Hier zijn kosten aan verbonden (informatie bij de griffier van de Rechtbank).

Beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw bezwaarschrift, kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit, een beroepschrift indienen. Dit doet u bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Bent u van plan een beroepsprocedure te beginnen, dan kunt u raad vragen aan een advocaat of bij uw rechtsbijstandsverzekering. Aan uw beroepschrift worden dezelfde eisen gesteld als aan uw bezwaarschrift. Het is raadzaam een kopie van het besluit op bezwaar mee te sturen met uw beroepschrift.

Voor meer informatie over gerechtelijke procedures kijkt u op de website van rechtspraak.nl (Rechtbank Midden-Nederland).