Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de opvang van en hulp aan Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Blaricum.

De Woensberg
Waarom is voor de locatie De Woensberg gekozen?

Het terrein wordt nu niet gebruikt. Nutsvoorzieningen, zoals kabels en leidingen, zijn deels al aanwezig. De locatie is vrij snel beschikbaar te maken. Het perceel is relatief groot en biedt de mogelijkheid om opvangplekken op 1 locatie te centraliseren. Voor de ondersteunende diensten biedt dat veel voordelen. 

Kunnen hier zomaar stacaravans worden geplaatst? 

Dat kan. Stacaravans voldoen aan de huidige bestemming, recreatie. Voor een tijdelijke periode, in het geval van Blaricum voor 2 jaar, kan er van het bestemmingsplan worden afgeweken.

Is het al zeker dat hier stacaravans komen? 

Ja. De nood is hoog en ook de gemeente Blaricum levert een bijdrage om Oekraïners voor de langere termijn huisvesting te bieden.

Wanneer worden de stacaravans in gebruik genomen? 

We verwachten dat de eerste Oekraïense vluchtelingen tussen half april en medio mei 2023 naar de Woensberg verhuizen.

Waar zijn de stacaravans precies gepland? 

Dit kunt u zien op onderstaande tekening.

Opvanglocatie De Woensberg

Wie komen er te wonen? 

De stacaravans zijn bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen. In de praktijk zien we dat vooral vrouwen en kinderen Oekraïne ontvluchten. Van de volwassen vluchtelingen is 80 procent vrouw. We laten naar De Woensberg in eerste instantie vluchtelingen doorstromen vanuit de noodopvangplekken uit Blaricum en omliggende gemeenten en uit de particuliere opvang.

Worden er op het terrein ook statushouders/asielzoekers opgevangen? 

Nee, statushouders worden gehuisvest in reguliere woningen. Voor asielzoekers wordt naar andere oplossingen gezocht.

Hoeveel mensen worden hier gehuisvest? 

Er komen 59 stacaravans met elk ruimte voor 4 tot 6 personen. De precieze bezetting per kampeergelegenheid hangt af van de gezinssamenstelling van de Oekraïense vluchtelingen.

Past dit aantal vluchtelingen wel bij de schaal van Blaricum? 

Er zijn weinig geschikte mogelijkheden in onze Veiligheidsregio zoals deze, die de ruimte hebben, niet voor verdringing op de woningmarkt zorgen en mogelijkheden bieden voor concentratie van de personele inzet. 

Bovendien moeten we als Veiligheidsregio alle zeilen bijzetten om onze taakstelling van 2.220 bedden voor deze vluchtelingen te realiseren. De stand nu is rond de 1.400. Blaricum levert dus graag een bijdrage. 

Is deze huisvesting een taak voor Blaricum? 

De taakstelling geldt voor de gehele Veiligheidsregio. Iedereen draagt bij waar dat kan. In de gemeente Huizen wordt bijvoorbeeld weer een boot aangemeerd ter verlichting van de situatie in Ter Apel. De (extra) taken die de Veiligheidsregio’s hebben gekregen zijn gericht op meerdere, verschillende groepen: asielzoekers, statushouders, Oekraïense vluchtelingen.

Op Crailo zat voorheen een AZC. Waarom komt daar geen opvang? 

De meeste gebouwen daar zijn inmiddels gesloopt. Het Rijk heeft helaas in het verleden besloten deze locatie te sluiten. De gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren zijn toen een andere weg ingeslagen met dit terrein: woningbouw. 

Is er ook gekeken naar alternatieven? 

Ja, er is naar enkele andere locaties gekeken. Deze locaties waren allemaal (te) klein, en veel minder snel geschikt te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Hoe humaan is het om mensen in een caravan te huisvesten?

De caravans zijn comfortabel, verwarmd en alle voorzieningen zijn aanwezig. De mensen krijgen nu een tijdelijke eigen unit, waar ze voor langere tijd comfortabel kunnen blijven wonen.

Klopt het dat de caravans na 2 jaar blijven staan? 

Dat klopt. De eigenaar mag 119 caravans op dit terrein plaatsen. De gemeenteraad heeft dit in 2012 in het bestemmingsplan al vastgelegd. Het worden er nu 59. 

Als de oorlog in Oekraïne is afgelopen, en de vluchtelingen keren terug, wat gebeurt er dan met de stacaravans? 

De 59 stacaravans blijven staan. Het terrein krijgt dan weer de bestemming recreatie. Het wordt dan beschikbaar gesteld voor vakantiegangers als vakantiepark.

Hoe wordt de tijdelijkheid van de huisvesting gewaarborgd? 

Het college heeft besloten tot het tijdelijk (voor 2 jaar) afwijken van de bestemming recreatie, zodat er op het terrein gewoond kan worden. 

Verlenging kan alleen met een nieuw collegebesluit. Dat zal dan mede afhankelijk zijn van de waarborgen die het Rijk geeft.

Wat is er voor de vluchtelingen geregeld op het gebied van scholing en onderwijs? 

Voor volwassenen zijn er taallessen. Deze worden goed bezocht en er is een wachtlijst. Binnenkort starten er daarom weer nieuwe lessen. Kinderen gaan 1 jaar naar een speciale school waar ze Nederlands leren. Na dat jaar zouden ze dan op de reguliere lokale scholen mee moeten kunnen draaien. 

Hoe gaan de kinderen naar school?

De kinderen gaan voornamelijk op de fiets naar school (ze krijgen fietslessen). Sommigen gaan met de auto.

Zorgt de gemeente voor dagbesteding voor de vluchtelingen op De Woensberg? 

De gemeente en maatschappelijke partners organiseren inderdaad diverse activiteiten voor de vluchtelingen. Zo is er ook een banenmarkt georganiseerd. Ongeveer de helft van de vluchtelingen die momenteel in de BEL-gemeenten verblijven, heeft inmiddels werk gevonden. 

Is er overlast te verwachten? 

Dat verwachten we niet. Op de huidige opvanglocaties in de BEL-gemeenten wordt weinig overlast ervaren. De nu opgevangen Oekraïners zijn vooral moeders, kinderen en soms grootouders. Er komt een locatiemanager voor De Woensberg. Ook komt er cameratoezicht.

Hoe worden toezicht en beveiliging geregeld? 

Alle hulpdiensten (politie, brandweer, boa’s) zijn op de hoogte van de locaties waar er vluchtelingen worden opgevangen. Zij staan in nauw contact met elkaar over de veiligheidsaspecten. Dat geldt ook voor deze locatie. De huidige camping van Landal heeft sinds kort camerabeveiliging. Dat wordt op de nieuwe locatie ook toegepast. Verder komt er een locatiemanager/-beheerder, en een contactpersoon bij de BEL Combinatie. Ook wordt waarschijnlijk particuliere beveiliging ingehuurd. Op de huidige opvanglocaties in de BEL-gemeenten wordt overigens weinig overlast ervaren. 

Welke gevolgen zijn er voor de verkeersafwikkeling? 

De toegang naar De Woensberg gaat over de Woensbergweg. Het aantal verkeersbewegingen zal vanwege de stacaravans wel toenemen, maar de verkeersdruk blijft beperkt omdat niet alle Oekraïners over een auto beschikken. Het huidige parkeerterrein wordt geoptimaliseerd om voldoende parkeergelegenheid te kunnen bieden.

Is er kans op ontsluiting via Meentzoom en Bergweg? 

Verkeer voor de plaatsing van de caravans gaat via de Meentzoom en Bergweg, en dan via de route langs de begraafplaats. Overig verkeer heeft via de Woensbergweg toegang tot het terrein.  

Komt er een parkeerplaats aan de noordkant? 

Ja, de eigenaar gaat dit najaar een extra toegang aanleggen voor de huidige Landal camping. Dat betekent dat een deel van het huidige verkeer over de Woensbergweg komt te vervallen.

Kan de infrastructuur het aantal verkeersbewegingen wel aan? 

Het verkeer neemt naar verwachting wel toe, maar dit blijft (ruim) binnen alle normen. Van de 200 vluchtelingen die in de BEL-dorpen verblijven, hebben er momenteel overigens 10 een auto. Verkeer voor de plaatsing van de caravans gaat via de Meentzoom en Bergweg, en dan via de route langs de begraafplaats.

Moeten er op het terrein bomen worden gekapt? 

Eerder zijn al wat struiken verwijderd. Voor het plaatsen van een facilitair gebouw en voor de aanleg van het parkeerterrein moeten 2 en 10 bomen worden gekapt. Hiervoor zijn vergunningen verleend. Vanwege het spoedeisende belang zijn de vergunningen na verstrekking direct in werking getreden. Ter compensatie worden elders op het terrein nieuwe bomen en een groot aantal planten en struiken geplant die de biodiversiteit bevorderen. Ook is in de indeling van het terrein met een aantal caravans geschoven om zo veel mogelijk bomen te behouden.  

Mag er op het terrein zomaar gegraven worden/mogen er zomaar werkzaamheden worden verricht? 

Dit mag deels vergunningvrij, een deel is vergunningplichtig. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels aangevraagd en verleend.

Kan ik in bezwaar gaan tegen de stacaravans? En zo ja, hoe? 

Er wordt tijdelijk afgeweken van het bestemmingsplan vanwege een noodsituatie, voor een periode van 2 jaar. U kunt tegen het besluit van het college een bezwaarschrift indienen.

Hoe houdt de gemeente mij op de hoogte? 

Wilt u geïnformeerd blijven over belangrijke ontwikkelingen rondom deze locatie? Laat dan uw e-mailadres achter bij communicatie@belcombinatie.nl U wordt dan per mail op de hoogte gehouden.

Verder is via deze website uitgebreide informatie te vinden. Ook houden we u op de hoogte via de hei & wei. Wanneer nodig organiseren we informatieavonden. 

Ik wil helpen. Waar kan ik mij aanmelden? 

Fijn dat u wilt helpen. U kunt zich aanmelden bij de Stichting Burgercomite Vluchtelingen Blaricum, via burgercomiteblaricum@gmail.com Vermeld hierbij wat u voor de Oekraïners kunt betekenen. Let wel, het duurt nog een aantal maanden voordat de stacaravans allemaal bewoond zijn. 

Kan ik op het terrein komen kijken?

Ja, in het voorjaar van 2023 organiseren wij een open dag. Iedereen die interesse heeft kan dan komen kijken. Via de hei & wei en op de gemeentelijke website laten wij weten wanneer de open dag precies plaats vindt. Tot de open dag wordt er op het terrein gewerkt, en mag u het terrein, vanwege uw eigen veiligheid, niet betreden. 

Het terrein ligt deels in het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Het Gooi. Mag deze ontwikkeling daar wel plaatsvinden?  

De plaatsing van de caravans past binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Voor het tijdelijk gebruik van de caravans voor opvang van vluchtelingen wijken we tijdelijk af van de bestemming recreatie. We hebben de toegestane situatie van recreatie vergeleken met de tijdelijke situatie van opvang van vluchtelingen. De conclusie daaruit is dat er geen sprake is van “een nieuwe stedelijke ontwikkeling” noch van een “kleinschalige woningbouw ontwikkeling” en dat de voorgenomen tijdelijke wijziging van bestemming geen effect heeft op de kernkwaliteiten van het BPL.   

Het terrein ligt deels binnen het Natuurnetwerk Nederland. Mag deze ontwikkeling daar wel plaatsvinden?

De plaatsing van de caravans past binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Voor het tijdelijk gebruik van de caravans voor opvang van vluchtelingen wijken we tijdelijk af van de bestemming recreatie. Er is een externe toetsing gedaan waarbij de toegestane situatie van recreatie is vergeleken met de tijdelijke situatie van opvang van vluchtelingen. De conclusie daaruit is dat er geen sprake is van “significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende beheertype” ten gevolge van de tijdelijke opvang van vluchtelingen in vergelijking met de toegestane recreatie.    

Is er een huurovereenkomst voor de stacaravans afgesloten?

Ja, de gemeente Blaricum huurt de stacaravans van I&S Vastgoed. Gemeente en eigenaar hebben medio november 2022 een huurovereenkomst voor de 59 stacaravans afgesloten, voor een periode van 2 jaar.    

​​​​​Inschrijven en regelingen
Moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente?

Het is belangrijk dat vluchtelingen worden geregistreerd bij de gemeente waar zij tijdelijk wonen. Daarmee krijgen zij toegang tot onder andere zorg, onderwijs en andere begeleiding. Ook kunnen zij zo een burgerservicenummer krijgen, waarmee ze bijvoorbeeld een bankrekening kunnen openen en leefgeld kunnen ontvangen.

Als een vluchteling onderdak heeft bij een particulier thuis, dan moet de bewoner van het adres waar de vluchteling verblijft ook meekomen naar de afspraak op het gemeentehuis.

De laatste informatie over inschrijven vindt u bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Hoe kunnen Oekraïense vluchtelingen zich bij de gemeente inschrijven?

Bel de gemeente op 14 035 om een afspraak in te plannen.

Mag een vluchteling uit Oekraïne werken in Nederland?

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij het UWV.

Met een BSN-nummer kunnen ze solliciteren. Vanaf 1 november 2022 is, om te kunnen werken, ook een bewijs van verblijf verplicht. Kijk op de website van de Rijksoverheid  ​​​​​​voor meer informatie.

Het Werkgeversservicepunt van de regio Gooi- en Vechtstreek (WSP) kan helpen bij het vinden van passend werk. Zij kijken naar kennis, taalbeheersing, vaardigheden, ervaring, etc. Wie extra hulp kan gebruiken op de arbeidsmarkt, kan ook terecht bij Zicht op Werk van Maatschappelijke Zaken. 

Ondernemers die werkplekken willen aanbieden voor Oekraïense vluchtelingen kunnen zich ook melden bij het Werkgeversservicepunt van de regio Gooi- en Vechtstreek (WSP). WSP kan dan zorgen voor de juiste matches. 

Ik wil Oekraïense vluchtelingen werk aanbieden. Waarmee moet ik rekening houden? 

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk in Nederland. Heeft u openstaande vacatures en wilt u vluchtelingen uit Oekraïne steunen door hen werk te bieden? Op de website van de Kamer van Koophandel leest u hoe u personeel uit Oekraïne kunt aannemen en welke voorwaarden er nog wel gelden.

Krijgen Oekraïense vluchtelingen leefgeld?

Elke dinsdag en donderdag kunnen Oekraïense vluchtelingen die verblijven in Blaricum, Eemnes of Laren hun leefgeld ophalen op het BEL-kantoor. 
Let op: 

 • U ontvangt bij inschrijving bij 1 van de gemeenten niet direct het leefgeld. Na inschrijving ontvangt u het leefgeld maximaal 2 weken later. Tijdens uw inschrijving kunnen we u precies vertellen wanneer de eerste uitbetaaldatum is. 
 • Het is helaas niet mogelijk om op andere dagen of tijdstippen het leefgeld op te halen of om het leefgeld voor meerdere weken op te halen. 

Tijdstip ophalen leefgeld: tussen 13.30 en 16.30 uur
Locatie: BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

Wat moet ik meenemen?

 • Neem uw ID mee, want u moet zich kunnen legitimeren. 
 • Een gezinslid mag het leefgeld ophalen voor het hele gezin.

Er is een tolk aanwezig. 

Bankrekening

De gemeente gaat zo snel mogelijk over van contante betaling naar de betaling op een bankrekening. 

U moet daarvoor een Nederlandse bankrekening openen. Om uitbetaling van het leefgeld via deze bankrekening vervolgens mogelijk te maken, hebben wij uw rekeningnummer nodig. Dit registeren wij tijdens het uitreiken van het leefgeld. 

In deze informatiebrief (pdf, 44 KB) staat hoe u een Nederlandse bankrekening kunt openen, en wat u moet doen zodra u uw rekeningnummer heeft. Download hier de brief in het Oekraïens (pdf, 230 KB). Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Voorlopig ontvangt u uw leefgeld nog contant. Zodra we overgaan tot betaling via de bankrekening informeren we u daar over. 

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook kinderen die hier tijdelijk zijn of gevlucht zijn. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunnen aangemeld worden bij een basisschool in de buurt. Als de kinderen niet terecht kunnen, dan worden basisschoolkinderen doorverwezen naar de Kamperfoelieschool in Huizen. Jongeren voor het voortgezet onderwijs (12 tot en met 18 jaar uit de BEL-gemeenten) kunnen zich aanmelden bij de Internationale Schakelklas 't Gooi

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie hierover.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen een Nederlands rekeningnummer krijgen?

Om een Nederlandse bankrekening te kunnen openen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U moet meerderjarig zijn.
 • U moet ingeschreven zijn op uw verblijfadres bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.
 • U moet in het bezit zijn van een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u gekregen bij uw registratie bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis.
 • U heeft toegang nodig tot een smartphone of computer om gebruik te kunnen maken van mobiel bankieren of internetbankieren.

Bij het aanvragen heeft u de volgende persoonsgegevens en documenten nodig:  

 • Nederlands burgerservicenummer (BSN)
 • voornamen en achternaam
 • geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en geslacht
 • nationaliteit
 • (verblijf)adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • geldig ID-bewijs

U moet deze bij de aanvraag meenemen naar de bank.  

Om een bankrekening te openen, moet u zich persoonlijk melden bij een vestiging van de bank. Hieronder vindt u een overzicht van banken in Nederland. 

 U kunt ook kijken voor een overzicht op de website Refugeehelp onder het kopje Algemene informatie, financiële zaken. 

Is een Oekraïens rijbewijs geldig in Nederland?

Ja, Oekraïense rijbewijzen van mensen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen zijn in de hele Europese Unie (EU) geldig. Dit geldt voor alle type rijbewijzen (A, B, C, D). Onder voorwaarde dat het rijbewijs niet verlopen is. Ook rijbewijzen in cyrillisch schrift zijn geldig.

Hoe lang mag een Oekraïense vluchteling in Nederland blijven?

Oekraïense vluchtelingen kunnen visumvrij door Europa (en dus ook naar Nederland) reizen dankzij een verdrag met de Europese Unie. Met een biometrisch paspoort mogen zij 90 dagen in ons land verblijven. Daarnaast is het mogelijk om een visum kort verblijf voor 90 dagen aan te vragen. Zij hoeven zich dus geen zorgen te maken over hun verblijfsrecht.

Bekijk voor meer informatie ook de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. 

Hoe kan worden voorkomen dat vluchtelingen slachtoffer van mensenhandel of uitbuiting worden?

Oekraïners die vluchten zijn op zoek naar veiligheid elders. Zij lopen inderdaad risico om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Hier vindt u flyers met belangrijke aandachtspunten voor vluchtelingen.

Mogen de vluchtelingen vrijwilligerswerk doen?

Ja, dat mag. Aanmelden kan bij de vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn

Kunnen Oekraïense vluchtelingen gebruik maken van de voedselbank?

Oekraïense vluchtelingen die leefgeld ontvangen, krijgen geen voedselpakket van de voedselbank.

Oekraïense vluchtelingen die nog geen leefgeld ontvangen (of in afwachting zijn van hun leefgeld, nadat ze het leefgeld hebben aangevraagd) kunnen wel een voedselpakket voor 4 weken bij de voedselbank ophalen. 
De gemeente zal hiervoor een aanvraag indienen bij de voedselbank. 

Opvang
Wat doet de gemeente Blaricum aan opvang?

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zorgen gezamenlijk voor noodopvang. Ook bereiden zij samen plekken voor langdurige(re) opvang voor Oekraïense vluchtelingen voor. Dit in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s Utrecht en Gooi- en Vechtstreek. 

Op de pagina Opvang vindt u de meest actuele informatie over opvang in en door de gemeente.

Krijgen gemeenten vergoeding als ze opvangplekken aanbieden?

Het uitgangspunt is dat gemeenten een vergoeding vanuit het Rijk ontvangen voor het bieden van opvangplekken. De exacte regeling moet nog verder uitgewerkt worden.

Ik heb of krijg vluchtelingen in huis. Wat moet ik doen?

Alle vluchtelingen uit Oekraïne krijgen (straks) een speciale verblijfsstatus voor een bepaalde periode die hen bescherming biedt. Dan krijgen ze bijvoorbeeld ook onderwijs, zorg en werk. Het is daarom belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Als vluchtelingen bij u thuis zijn, dan horen we dat dus graag.

Heeft u vluchtelingen in huis, stuur dan een e-mail naar vluchtelingen@blaricum.nl Vermeld in de mail in ieder geval de namen en de geboortedatum van de vluchtelingen, hun contactgegevens en de contactgegevens van het gastgezin (van uzelf dus). Wij nemen vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak.

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners
De Rijksoverheid heeft een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners gemaakt. In de handreiking staat informatie over hoe u opvang aan kunt bieden, waar u op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn. De Handreiking kunt u via deze link bekijken en downloaden
 

Ik wil graag vluchtelingen thuis opvangen. Mag dat?

Het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan vluchtelingen is een heel mooi initiatief. Houdt u er wel rekening mee dat dit veel vraagt van u als gastheer, gastvrouw of gastgezin. Voor de vluchtelingen is het prettig als zij langdurig gebruik kunnen maken van hun opvangplek en ze niet steeds moeten verhuizen zolang de situatie in Oekraïne onzeker is. Vluchtelingen kunnen te maken hebben met trauma’s en zijn daardoor niet altijd makkelijke huisgenoten. Ook zullen vluchtelingen een beroep doen op u voor begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn, hun bril kapot is, schoolspullen nodig hebben of hulp nodig hebben om dingen te regelen.

Wij raden u daarom aan om hier goed over na te denken. Kunt en wilt u woonruimte en ondersteuning bieden? Er is een professionele organisatie die daarbij kan ondersteunen en waar u zich aan kunt melden: Takecarebnb. Deze organisatie matcht vluchtelingen en gastgezinnen en heeft hier veel ervaring mee.

Krijg ik een vergoeding als ik woonruimte beschikbaar stel?

Er is een landelijke regeling in de maak voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit die bijdrage kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen.

Mijn gast heeft medicijnen of zorg nodig. Hoe regel ik dat?

Burgers uit de Oekraïne en hun begeleiders kunnen informatie over de Nederlandse zorg vinden op deze website. De informatie is in het Oekraïens, Nederlands en Engels beschikbaar.

Are you from Ukraine, or are you helping someone from Ukraine? You can find information about Dutch health care here.The information is available in Ukrainian, Dutch and English.

Op de website van het CAK staat specifieke informatie over zorg voor gevluchte Oekraïners.
 

Zijn mijn gasten verzekerd?

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Zie voor meer informatie de CAK regeling onverzekerden. Oekraïense asielzoekers die verblijven op opvanglocaties van het COA, vallen (in de regel) onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Is de kostendelersnorm van toepassing als ik Oekraïners in huis neem?

Gemeenten worden verzocht de kostendelersnorm op grond van tijdelijk verblijf in ieder geval de eerste 6 maanden niet toe te passen wanneer bijstandsgerechtigden (bijstand, AIO, Anw) vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk in huis opnemen. Dit kan op grond van maatwerk in de desbetreffende wetten.

Ik wil vrijwilliger worden. Hoe kan dat?

Vluchtelingen zullen een hoop begeleiding nodig hebben om wegwijs te worden in onze samenleving. We waarderen het zeer als u daar een rol in wilt spelen. In Blaricum loopt dit via het burgercomité. U kunt zich aanmelden via burgercomitéblaricum@gmail.com

Op onze webpagina Wat u kunt doen vindt u meer informatie.

Mijn gast heeft kleding nodig, waar kan ik terecht?

Oekraïense vluchtelingen kunnen bij de Kledingbank in Blaricum kleding halen zonder doorverwijzing. Dat kan iedere maandag van 11.00 tot 15.00u. En iedere donderdag van 12.00 tot 16.00 uur. De Kledingbank is gevestigd aan het Hendrik Smitlaantje 2 in Blaricum, vlakbij het voetbalveld.

Hulp bieden
Ik wil geld doneren. Hoe kan dat het beste doen?

Er is nog altijd veel behoefte aan donaties. Hulporganisaties kunnen dan gericht kijken welke hulp waar nodig is en daarvoor het geld inzetten. Doneren kan bijvoorbeeld aan Giro555, de UNHCR of Vluchtelingenwerk Nederland.

Op onze webpagina Wat u kunt doen vindt u meer informatie.

Ik wil kleding en huisraad doneren. Hoe doe ik dat?

Op de website van Vluchtelingenwerk ziet u hoe u kunt doneren.

Ook op onze webpagina Wat u kunt doen vindt u meer informatie.

Kan ik helpen door naar Polen of Oekraïne af te reizen om mensen op te halen?

De kleurcode van het reisadvies voor heel Oekraïne is rood. Het reisadvies voor de grensstreek tussen Polen en Belarus is ook rood. Dit betekent dat het te gevaarlijk is om daar naartoe te reizen. Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.

Gaat u toch? Dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt.

Kijkt u op de website van de Rijksoverheid voor de reisadviezen:
Oekraïne: Reisadvies Oekraïne ministerie van Buitenlandse Zaken
Polen: Reisadvies Polen ministerie van Buitenlandse Zaken

Zorg
Waar vind ik informatie over de Nederlandse zorg in het Oekraïens?

Informatie over de Nederlandse zorg vindt u op www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian Deze informatie is daar in het Oekraïens, Nederlands en Engels beschikbaar. 

Ik heb vragen over (huisartsen)zorg en vaccinaties, waar kan ik terecht?

Vluchtelingen in Blaricum

Wat

Telefoonnummer

Huisartsenzorg
Maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur
Overdag

085-7731793

Huisartsenzorg overige tijden
Via de Huisartsen van ‘t Gooi

088-1309600

Verloskundige zorg 24/7

06-10784352

Tandheelkunde

Regulier: 0900-1515
En spoed: 088-2632730

Covid-19 vaccinatie

0800-0174 (landelijk nummer)

JGZ regio Gooi en Vechtstreek

035 692 63 50

Infectiebestrijding (TBC)

Jolie van Beers, verpleegkundige tuberculosebestrijding, 06-30902987, j.vanbeers@ggdgv.nl , meer informatie

 

Що:

Телефон:

Лікар загальноï практики
(Сімейний лікар)

З понеділка по
п'ятницю:
3 9:00 no 17:00

085-7731793

Лікар загальної
практики
(Сімейний лікар)

у iнший час через лікарів
,тХой

0881309600

Акушер

0610784352

Стоматолог

0900-1515
Термінова допомога: 088 2632730

Якщо виникнуть запитання питайте у контактної особи

COVID
вакцинація

0800-0174 багатоканальний

Телефон

Центр плановоï
вакцинації дітей
та підлітків
регіону Хоi та
Вестбрук

0356926350

Інфекційний
контроль

Джолі ван Бiрс, медсестра з контролю за туберкульозом. 06 30902987 j.vanbeers@ggdgv.nl

 

Bescherm je baby tegen Kinkhoest met de 22 weken prik. Meer hierover via deze website: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/oekraiens-folder-22-wekenprik 

Wat is de Regeling Medische zorg Ontheemden?

Vluchtelingen uit Oekraïne met een BSN vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). De Regeling Medische zorg Ontheemden is een regeling die het declareren van zorg, verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne, mogelijk maakt. De RMO geldt vanaf 1 juli voor werkende en niet-werkende vluchtelingen uit Oekraïne die zijn ingeschreven in de BRP en dus in het bezit zijn van een BSN. Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie over de RMO.

Hoe komen vluchtelingen aan medische hulp?

Heeft u medische hulp of medicijnen nodig en wordt u bij of via particulieren opgevangen? Dan kunt u bij 1 van de lokale huisartsen terecht. 

Verblijft u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan maakt u gebruik van de online huisartsenzorg van Arene. Dit kan ook als u niet verzekerd bent. 

Arene - Hoe werkt het? 

 • Schrijf u in via de website www.arene.nl/inschrijven-oekraine.
 • Download de app via de QR-code. Deze staat op de website van Arene en in de folder.
 • Maak een afspraak via de app of eventueel telefonisch: 088 - 206 68 66.
 • De afspraak vindt vervolgens digitaal of telefonisch plaats (tolk aanwezig).
 • Afhankelijk van wat nodig is, kan Arene een recept voor medicijnen voor u uitschrijven, of u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een laboratorium. 
 • Arene kan ook een afspraak voor u maken bij een arts of ziekenhuis hier in de buurt als u fysiek onderzocht moet worden. Indien nodig kan Arene er ook voor zorgen dat een lokale arts op uw verblijfadres bij u langskomt. 

Let op: Alléén als u zich heeft ingeschreven en de app heeft gedownload, kunt u gebruikmaken van de zorg van Arene. 

Meer informatie: zie folder

Ik ben als student gevlucht uit Oekraïne en ik heb vragen over studiemogelijkheden.

Gevluchte studenten die hulp willen of nodig hebben bij het mogelijk kiezen voor een studie in Nederland kunnen terecht op de website van de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs: https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-opent-informatieloket-voor-gevluchte-studenten-uit-oekraine

Krijgt een Oekraïense vluchteling leefgeld als hij/zij werkt? 

Nee, als een vluchteling betaald werk heeft gevonden, dan is er geen recht meer op leefgeld. Heeft u werk gevonden en ontvangt u nog leefgeld, geef dit door via vluchtelingen@blaricum.nl zodat het leefgeld wordt stopgezet.

Handige websites

De website www.refugeehelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Deze site is een initiatief van Vluchtelingenwerk.

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Op de website van Vluchtelingenwerk zelf is ook veel informatie in verschillende talen te vinden voor gevluchte Oekraïners die al in Nederland zijn: