Vuur stoken

Wilt u bijvoorbeeld een paas- of vreugdevuur maken of groenafval verbranden op uw terrein? Dan heeft u een ontheffing van het algemeen verbod nodig. De Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht. Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als het een vuur betreft ten behoeve van koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue. Uiteraard, mag het geen brandgevaar voor de omgeving oplevert.

Leest u de tips om te voorkomen dat anderen hinder ondervinden van de rook.

U dient de ontheffing voor het stoken van vuur uiterlijk vier weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de gemeente. De gemeente verbindt meestal een aantal voorschriften aan de te verlenen ontheffing, bijvoorbeeld met betrekking tot een in acht te nemen minimumafstand tot gebouwen of een bos, of met betrekking tot de materialen die u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

Gronden om de ontheffing te weigeren zijn :

  • Het belang van de openbare orde en veiligheid.
  • Bescherming van de woon- en leefomgeving.
  • Bescherming van flora en fauna.
  • Voorkomen van hinder.

Als de beslissing van de gemeente negatief is en u kunt zich daar niet in vinden, dan heeft u tot zes weken nadat de beslissing was verzonden nog de mogelijkheid om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.
 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Vergunningen & Handhaving, team Vergunningen via het nummer 14 035.