Crisisopvang vluchtelingen

De druk op de asielketen is groot. De asielzoekerscentra en noodopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. De gemeente Blaricum kreeg het verzoek van het COA om tijdelijk vluchtelingen op te vangen in het voormalig ziekenhuis Tergooi. Om dit mogelijk te maken heeft het college een omgevingsvergunning verleend om tijdelijk afwijkend gebruik tov het bestemmingsplan mogelijk te maken. Vanaf dinsdag 6 mei nemen de eerste asielzoekers met verblijfsvergunning hun intrek op de nieuwe doorstroomlocatie.

Wethouder Joke Lanphen: “Ook wij voelen ons medeverantwoordelijk voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland. Op deze manier leveren we als gemeente een maatschappelijke bijdrage aan de landelijke opvang opgave. We hebben er alle vertrouwen in dat op basis van onze afspraken met het COA, de nieuwe bewoners een goede start kunnen maken voor hun tijdelijk verblijf in Tergooi, op weg naar hun toekomstige positie als inwoners van de Gooi en Vechtstreek en directe omgeving.”

Afspraken gemeente en het COA

De gemeente Blaricum en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben een aantal afspraken gemaakt over de tijdelijke opvang van maximaal 250 asielzoekers met verblijfsvergunning (statushouders) in het voormalige ziekenhuis Tergooi in Blaricum. Hierbij zijn de onderwerpen meegenomen die omwonenden hebben benoemd in persoonlijke gesprekken met burgemeester Barbara de Reijke en wethouder Joke Lanphen.

Afspraken met het COA:

  • er worden géén alleenreizende minderjarigen (amv-ers) opgevangen
  • de 250 asielzoekers met verblijfsvergunning zijn zo veel mogelijk ‘gekoppeld’ aan gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek, de gemeente Eemnes en eventueel gemeenten in de direct omliggende regio’s
  • de opvangtermijn eindigt op uiterlijk 1 juli 2026, zodat het terrein daarna beschikbaar is voor onder andere woningbouw
  • het COA is ook buiten kantooruren te bereiken, in geval van calamiteiten
  • de locatiebeheerder is aanspreekpersoon voor diverse onderwerpen
  • er wordt een klankbordgroep ingesteld met daarin vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden, waaronder omwonenden, om de ervaringen en eventuele aandachtspunten te bespreken. 

Communicatie omgeving

Op 27 maart heeft het COA een informatieavond gehouden waar circa 30 omwonenden aanwezig waren. Locatiemanager Astrid de Vries stelde zichzelf en enkele teamleden voor en gaf een toelichting over de dagelijkse gang van zaken in een opvanglocatie. Er werden de nodige kritische vragen gesteld en beantwoord, naast de positieve reacties en suggesties. De inburgeringsconsulenten van de HBEL gemeenten lichtten toe hoe statushouders een intensief inburgeringsprogramma doorlopen. Hierbij staat kennismaken met de nieuwe omgeving en het leren van de Nederlandse taal en cultuur centraal. 

Bezwaar 

Enkele omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de door het college afgegeven omgevingsvergunning voor de opvang in Tergooi. Er is op 8 april een voorlopige voorziening (verzoek tot onmiddellijke schorsing van de vergunning) voorgelegd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland. De voorzieningenrechter heeft op 17 april 2024 uitspraak gedaan en het verzoek van een aantal inwoners om een voorlopige voorziening afgewezen. Dit betekent dat de omgevingsvergunning voor de opvang in voormalig ziekenhuis Tergooi in stand blijft terwijl de bezwaarprocedure doorloopt.

Vrijwilligerswerk

Wilt u iets betekenen voor deze groep statushouders, uw nieuwe dorps- of streekgenoten? Dat kan! Neem contact op met het COA over de mogelijkheden die er zijn op deze locatie.

Meer informatie 

We houden u op de hoogste van de laatste ontwikkelingen via onze gemeentewebsite. Wilt u er zeker van zijn dat u niets mist? U kunt zich dan opgeven door uw naam en (e-mail)adres door te geven via een mailbericht aan vluchtelingen@blaricum.nl. U wordt dan op onze e-mail lijst geplaatst en ontvangt dan een bericht als er nieuws op de website is geplaatst.

Het COA heeft op haar website een locatiepagina aangemaakt voor Blaricum. Daar vindt u meer informatie.