Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt.

Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij uw gemeente, afdeling invordering. Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in. Wacht u langer dan drie maanden, dan wordt hetgeen u daarvoor heeft betaald niet terugbetaald. Ook niet als u daadwerkelijk kwijtschelding krijgt.

Meenemen

Gegevens over:
  • De hoogte van uw inkomen.
  • Het saldo van uw lopende rekening.
  • Het saldo van uw spaarrekening.
  • De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie.
  • De eventuele huur- en zorgtoeslag.
  • Uw leningen.
  • Uw woonkosten.
  • Uw auto.

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia, zie toelichting), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.