Teruggave van belastingen

Gaat u verhuizen uit de gemeente Blaricum dan heeft u recht op ontheffing (vermindering) van de aanslag afvalstoffenheffing voor het aantal hele maanden dat u niet meer in de gemeente Blaricum woont. Voor de bepaling van het aantal maanden waarvoor de aanslag wordt verminderd, wordt de inschrijfdatum in de nieuwe gemeente aangehouden. De vermindering en eventuele terugbetaling gaan automatisch.

Verhuizing binnen Blaricum

Verhuist u binnen de gemeente Blaricum, dan krijgt u niets terug. U neemt de aanslag afvalstoffenheffing mee van uw oude adres naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt alleen afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist, als u inwonend wordt of als de gezinssamenstelling wijzigt van een één- naar een meerpersoonshuishouden of andersom.

Geen teruggave van OZB en rioolheffing

De aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB eigenaarsdeel) en rioolheffing komen niet in aanmerking voor teruggave. Overigens is het gebruikelijk dat bij verkoop van de onroerende zaak de notaris de onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing verrekent met de nieuwe eigenaar. Hier staat de gemeente volledig buiten.