Vragen en antwoorden duurzaamheidslening

In dit overzicht staan veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Overzicht

 1. Heeft de gemeente Blaricum een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen?
  Nee, de gemeente heeft geen subsidieregeling maar wel een duurzaamheidslening.
   
 2. Wat is de Gedragscode Consumptief Krediet?
  SVn is een kredietverstrekker die zich moet houden aan de Gedragscode Consumptief Krediet. In deze gedragscode staat hoe SVn kan vaststellen dat de kredietverlening verantwoord is. Zij baseren hun berekeningen voor het verstrekken van een consumptief krediet op werkelijke, netto  maandinkomsten, woonlasten, financieringslasten en een vastgestelde leennorm. Deze leennorm is in de Gedragscode afgesproken. Dit is het bedrag waarover de aanvrager, na aftrek van vaste lasten, altijd voor levensonderhoud moet beschikken. Energielasten vallen onder de leennorm, waardoor we deze buiten beschouwing laten bij de kredietberekening. Dat geldt dus ook voor de te verwachten besparing aan energielasten. 
   
 3. Bij wie sluit ik de lening af?
  U sluit de lening af bij de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (www.svn.nl).
   
 4. Waarom moet ik eerst de lening aanvragen alvorens ik met de werkzaamheden kan beginnen?
  Als u een lening aanvraagt, gaat daar tijd overheen. U zit dan nog in het offerte stadium en kan dan nog beslissen of u de werkzaamheden laat uitvoeren al dan niet met de duurzaamheidslening. Is de lening afgesloten dan betaalt SVn op basis van de ingediende factuur degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd. U gaat op dat moment aflossen bij SVn. U dient uw uitvoerder, aannemer op de hoogte te brengen dat de factuur via de gemeente naar SVn gaat en het wat langer duurt voordat tot uitbetaling wordt overgegaan (10 werkdagen). U dient de factuur niet zelf voor te schieten.
   
 5. Wordt de lening gemeld bij de BKR (Bureau Krediet Registraties)?
  Ja, de lening wordt gemeld bij de BKR.
   
 6. Kan ik boetevrij aflossen?
  Ja, u kunt boetevrij aflossen met een minimum bedrag van € 250,-.
   
 7. Wat gebeurt er als de aangevraagde lening niet volledig wordt benut?
  Indien er na de uitbetaling van de declaratie nog een deel overblijft in het bouwdepot, zal dit na sluiting van het depot, in mindering gebracht worden op de lening. Mocht het bedrag wat in mindering is gebracht dusdanig zijn dat het van invloed is op het maandbedrag, dan wordt dit ook direct aangepast en ontvangt de aanvrager daarvan een schriftelijke bevestiging, zodra het is aangepast.
   
 8. Hoe kan ik een wijziging doorgeven op de uit te voeren maatregel(en)?
  U kunt een wijziging doorgeven aan de gemeente. De gemeente toetst de wijziging opnieuw aan de voorwaarden van de verordening en voorziet u mogelijk van een gewijzigde toekenning. Na akkoord ontvangt SVn van de gemeente een afschrift van de gewijzigde toekenning en zal indien noodzakelijk de aanvraag opnieuw beoordelen. Dit kan alleen als de offerte van SVn nog niet is getekend.
   
 9. Krijg ik het gehele geleende bedrag op mijn IBAN gestort?
  Nee, de gelden blijven bij SVn in een bouwkrediet. Na akkoord van de gemeente op de ingediende nota, betaalt SVn de nota van de aannemer, installateur.
   
 10. Is er een leeftijdsgrens voor het aanvragen van een duurzaamheidslening?
  De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van 2 aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
   
 11. Kom ik ook in aanmerking voor de lening als ik zelf de verbouwing uitvoer en alleen materiaal in rekening wil brengen?
  Dat kan wel. U dient te zorgen voor een goede boekhouding en dit aan te geven bij de aanvraag van de lening. In overleg met de gemeente zullen we daar nadere afspraken overmaken. De gemeente fiatteert de facturen op basis van uw aanvraag. Komt dat niet overeen dan zal de factuur geweigerd worden.
   
 12. Hoeveel geld zit er in het revolverend fonds?
  Er is € 500.000,- beschikbaar in het revolverend fonds voor duurzaamheidlening particuliere woningeigenaren. Het revolverend fonds heeft een onbepaalde looptijd.
   
 13. Waarom heeft de gemeente gekozen voor een revolverend fonds?
  De gemeente heeft gekozen voor leningen in de vorm een revolverend fonds. Revolverend betekent dat de rente en de aflossingen weer teruggestort worden in het fonds zodat ook andere inwoners van Blaricum met een eigen huis hier weer gebruik van kunnen maken.
   
 14. Is de duurzaamheidslening fiscaal aftrekbaar?
  De duurzaamheidslening kwalificeert mogelijk voor fiscale aftrek in box 1. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw belastingadviseur.
   
 15. Waar kan ik alle informatie over de lening vinden?
  Meer informatie vindt u op de webpagina Duurzaamheidslening
   
 16. Er is ook een Energiebespaarlening, wat houdt dat in?
  De Energiebespaarlening, ofwel het Nationaal Energie Fonds (NEF) wordt ook beheerd door de SVn. De maatregelen waarvoor u de lening kunt aanvragen zijn min of meer hetzelfde als bij de gemeentelijke duurzaamheidlening. De rentetarieven liggen hoger dan bij de gemeentelijke duurzaamheidleningen. De lening aanvraag wordt volledig digitaal afgehandeld. Meer informatie is te vinden op de website van SVn
   
 17. Wat moet ik doen als een bedrijf vooraf een aanbetaling vraagt?
  Dat is aan u om dat te bepalen. De gemeente is hiervoor niet verantwoordelijk. U bent zelf verantwoordelijk met welk bedrijf u in zee gaat. En u bent zelf verantwoordelijk wanneer u beslist om een declaratie in te dienen bij de gemeente wat een aanbetaling is van de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. Mocht dat bedrijf in de tussentijd failliet gaan, en de declaratie is door SVn al uitbetaald,  dan zit u echter vast aan de lening. De gemeente en SVn staan hier volledig buiten. Laat u dus goed adviseren, vraag meerdere offertes op en doe navraag bij anderen over het bedrijf aan wie u de opdracht wil gunnen en betaal pas nadat alles is geïnstalleerd!
  Let vooral op bij bedrijven die deur aan deur bijvoorbeeld zonnepanelen verkopen. Zij bieden dit vaak aan met de duurzaamheidslening van de gemeente. Wij werken niet met hen samen!