Regionale Energiestrategie (RES)

In de regio Gooi- en Vechtstreek werken allerlei partijen sinds 2017 samen aan de regionale energietransitie (RES). Denk aan overheden, energiecoöperaties, water- en elektriciteitsnetbeheerders, woningcorporaties. De samenwerking richt zich als eerst op het verduurzamen van de bebouwde omgeving. En als tweede op de transitie naar een aardgasvrije regio met hernieuwbare energie.

Regio Gooi- en Vechtstreek werkt als deelregio binnen de regio Noord-Holland Zuid aan een Regionale Energie Strategie (RES), dat bijdraagt aan het Klimaatakkoord. Er zijn in Nederland 30 energieregio’s, die ieder een regionale energiestrategie (RES) opstellen. Uiteindelijk worden de Regionale Energie Strategieën van alle regio’s aangeleverd aan een landelijk programmabureau. Samen moeten die voldoende bijdragen aan het Klimaatakkoord. 

RES Noord-Holland Zuid vastgesteld

De gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) voor de Gooi en Vechtstreek vastgesteld. De RES is te vinden op de website van Noord Hollandse Energie Regio: www.energieregionhz.nl De RES is één van de resultaten van het landelijk Klimaatakkoord van 2019. Hierin staat hoe de regio de ambitie van 230 GWh aan duurzame energie in 2030 wil opwekken. In de afgelopen 2 jaar is onderzocht waar en hoe het beste grootschalige duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Daarnaast is ook bekeken welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan.

Duurzame energieopwek via zon

In de RES van de Gooi en Vechtstreek ligt de focus op zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Er zijn geen concrete plannen voor windturbines. Bij de vaststelling hebben de raden een aantal moties en/of amendementen ingediend. Kijk hier voor de behandeling in de raadsvergadering van Blaricum.

Energieprojecten

Na de zomerperiode wordt een uitvoeringsplan voor de RES opgesteld en kunnen de plannen uit de RES in de komende jaren worden uitgewerkt naar concrete energieprojecten. De RES wordt elke 2 jaar geactualiseerd, rekening houdend met nieuwe inzichten en innovatieve ontwikkelingen.

Werkatelier in Blaricum

Lokaal zijn er in de regio Gooi- en Vechtstreek werkateliers georganiseerd om informatie op te halen voor de RES. Daarmee willen we de bewoners betrekken bij de opgave. Ook in Blaricum, op 23 januari 2020, was er een werkatelier. Inwoners, raadsleden en ondernemers spraken met elkaar over de mogelijkheden om op grote schaal zonne- en windenergie op te wekken. De resultaten van de bijeenkomsten komen te staan in de Regionale Energiestrategie van energieregio Noord-Holland Zuid. Bekijk de verslagen van de werkateliers en meer informatie over de Regionale Energiestrategie en het proces op de website van EnergieRegioNHZ en klik op regio Gooi en Vechtstreek voor de specifieke stukken van deze regio. 

De deelnemers aan het werkatelier spraken over 3 scenario's:
•    Iedereen doet mee
•    Stedelijk als ruggengraat
•    Nieuwe Energielandschap

De volgende vragen kwamen aan de orde: als u kiest voor zonnepanelen, waar wilt u die dan het liefst: langs een spoorlijn, op daken van bedrijven of op het water? Als er windmolens komen in onze regio, waar kunnen deze dan het beste staan: langs water, spoorlijnen of op bedrijventerreinen? En onder welke voorwaarden?
De deelnemers waren positief over het opwekken van energie met zonnepanelen. En dan liever in de bebouwde omgeving zoals op bedrijfsdaken, boven parkeerterreinen, langs (spoor)wegen en op geluidsschermen. Windturbines en zonnevelden werd als een minder goede mogelijkheid geacht, ook door de grote cultuurhistorische waarde en veel natuur in de regio.