Bestemmingsplan Dorp

De gemeente is wettelijk verplicht om een bestemming na minimaal 10 jaar te vernieuwen. De oude/huidige bestemminsplan Dorp is vastgesteld in 2007 en moet daarom worden vernieuwd.

Het nieuwe bestemmingsplan Dorp 2016 wordt in het najaar van 2016 bekendgemaakt en zal vanaf dat moment ook digitaal beschikbaar zijn. Het bestemmingsplan omvat het huidige bestemmingsplan ‘Dorp Blaricum 2007’ en een zeer klein deel van het bestemmingsplan ‘Beschermde Dorpsgezicht’. Dit omdat het karakter en (centrum)functie beter aansluit bij het dorpsgebied, waaronder het centrum van het dorp.

Voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan Dorp 2016 is een centrumvisie opgesteld. Deze visie geeft in hoofdlijnen een gewenst beeld over de thema’s zoals ruimtelijke kwaliteit, detailhandel, horeca, parkeren en eventuele ontwikkelingen. Hoe deze visie vertaald wordt in het nieuwe bestemmingsplan zal blijken uit de Nota van Uitgangspunten. Deze nota is medio oktober 2016 op deze website te vinden.

Huidige/oude bestemmingsplan

1e herziening bestemmingsplan Dorp

Het bestemmingsplan ’Dorp’ is op 20 december 2007 vastgesteld door de gemeenteraad. De Raad van State heeft het goedkeuringsbesluit op drie onderdelen vernietigd. Dit vernietigingsbesluit is de aanleiding geweest om voor de partiële 1e herziening bestemmingsplan ’Dorp’. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 25 mei 2010 gewijzigd vastgesteld. 

Partiële herziening bestemmingsplan Dorp

Op de locatie van het voormalig tuincentrum aan de Schapendrift in Blaricum worden 8 woningen gerealiseerd. Naast een ontwerpbestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is als toetsingskader in de Welstandsnota nodig bij de verdere uitwerking naar woningbouw.
Op grond van de inspraakverordening wordt ook het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. U kunt een inspraakreactie indienen op het ontwerpbeeldkwaliteitsplan.

Schriftelijke inspraakreacties op het beeldkwaliteitsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Blaricum, t.a.v. mevrouw W. Verbeek, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl  (plan ID NL.IMRO.0376.BPherzSchapendrift-On01).