Inbreng voor woonvisie 2023-2027

Om een woonvisie voor de periode 2023-2027 op te kunnen stellen hebben de gemeenten Blaricum en Laren aan inwoners en partnerorganisaties gevraagd hoe ze aankijken tegen de toekomst van wonen in Laren en Blaricum en wat zij daarbij belangrijk vinden. Hieronder leest u een samenvatting van de reacties.

Online vragenlijst 

Tussen half december 2022 en begin januari 2023 konden inwoners van Blaricum en Laren een digitale enquête invullen. Maar liefst 999 inwoners hebben daarvan gebruik gemaakt. In de vragenlijst stelden we een aantal vragen over prioriteiten en doelgroepen. Ook konden plekken in de dorpen op de kaart gemarkeerd worden. Hieronder de uitkomst van twee vragen:

Vraag: Wat moet volgens jou extra aandacht krijgen op het gebied van wonen in Blaricum en Laren? 

Grafiek extra aandacht


Vraag: Welke groepen verdienen volgens jou voorrang op de woningmarkt in Blaricum en Laren? 

Grafiek doelgroepen

 

Bijeenkomst op 26 januari

Themabijeenkomst woonvisieOp 26 januari 2023 bezochten zo’n 80 bewoners de themabijeenkomst over de nieuwe woonvisie. Er was een korte plenaire presentatie. Verder konden inwoners op themaborden briefjes plaatsen met tips, opmerkingen en suggesties. Dit leverde veel bruikbare ideeën op over uiteenlopende thema’s, van sociale samenhang en samen oud worden in het eigen dorp tot het toevoegen van woonruimte via splitsing van bestaande panden. De themaborden waren: 

  • Doorstroming, vergrijzing en betaalbaarheid
  • Creatief omgaan met schaarse ruimte
  • Samen leven en zorgen
  • Leefbaar en duurzaam

Gesprek met partnerorganisaties

Op 12 januari 2023 voerden we een gesprek met professionele partnerpartijen van de gemeenten zoals woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en leden van adviesraden en bewonersorganisaties. Met zo’n 35 deelnemers spraken we over hoe zij tegen de woonopgaven aankijken.

In grote lijnen kijken deze partijen hetzelfde als de inwoners hiernaar; beide geven aan dat met name jongeren en starters het lastig hebben op de woningmarkt bij gebrek aan betaalbare woningen. Een deel van de groep ging dieper in op de vraag hoe de doorstroming verbeterd kan worden. Het andere deel praatte verder over hoe om te gaan met de vergrijzing.