Geboorteaangifte

U bent verplicht uw kindje binnen 3 dagen na de dag van de geboorte aan te geven. Als de termijn van 3 dagen eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Wie is bevoegd/verplicht tot het doen van geboorteaangifte?

De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. De vader is verplicht tot geboorteaangifte. Met ‘vader’ wordt hier bedoeld de wettelijke, juridische vader. Als de vader niet aanwezig is of verhinderd is de aangifte te doen dan gaat de verplichting over op een ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest. Als verder niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of op het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren, maakt een akte van geboorte op. In deze akte staan de gegeven voornaam of voornamen van uw kind genoteerd. Uiteraard worden ook de achternaam en de namen van de ouders vermeld, evenals de geboortedatum, -tijd en -plaats. De ouders kunnen tegen betaling een afschrift (uittreksel uit het geboorteregister) van de geboorteakte ontvangen.

Meenemen bij de geboorteaangifte

  • Een geldig legitimatiebewijs

  • Indien van toepassing: een erkenningsakte ongeboren vrucht, een akte van naamkeuze, een trouw- of partnerschapsboekje

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de juistheid van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Afspraak maken

Voor de aangifte dient u een afspraak te maken. Dit kan  digitaal of telefonisch via 14035.

Kosten

Als u een afschrift van de geboorteakte wilt meenemen kost dit € 13,80

Geboorteaangifte na overlijden

Een bijzondere situatie ontstaat als de geboorteaangifte een kind betreft dat enige tijd heeft geleefd maar voor de geboorteaangifte is overleden. In deze situatie wordt eerst een geboorteakte (in de geboortegemeente) opgemaakt en vervolgens een overlijdensakte (in de overlijdensgemeente). Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte moet worden gedaan door iemand die hiertoe bevoegd is.

Levenloos geboren kind

Als uw kindje levenloos is geboren na een zwangerschap korter dan 24 weken, dan hoeft u uw kindje niet aan te geven bij de burgerlijke stand, maar u mag dat wel doen. Na een zwangerschap langer dan 24 weken, moet u uw kindje wel bij de burgerlijke stand aangeven. U heeft daarna ook de mogelijkheid uw kindje te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw kindje kunt u laten bijschrijven in uw trouwboekje.

Andere nationaliteit

Als het geboren kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het namenrecht van het land waarvan het kind de nationaliteit bezit, afwijken van bovenstaande informatie. In dat geval is het mogelijk dat het kind de naam krijgt volgens het namenrecht van het desbetreffende land.

Ouderlijk gezag bij huwelijk en geregistreerd partnerschap

Ouders die voor de geboorte of adoptie van hun kind zijn getrouwd, krijgen automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. De vader/moeder wordt bovendien de juridische vader/moeder. Ook wanneer u een geregistreerd partnerschap heeft krijgt u automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die worden geboren of geadopteerd. Ben u ongehuwd samenwonend of bent u geen geregistreerd partnerschap aangegaan, dan wordt u geadviseerd gezamenlijk gezag aan te vragen over uw kind. Hiervoor is het noodzakelijk dat u het kind eerst erkent.

Meer informatie

Meer informatie over de volgende onderwerpen vindt u als u klikt op onderstaande links: