Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Bomen in Blaricum

  Blaricum is een mooi groen dorp. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. In Blaricum staan in totaal 6.700 bomen. Ieder jaar controleert de gemeente een kwart van deze bomen. Na vier jaar zijn dan alle bomen bekeken. Bomen die onveilig zijn, worden gekapt. Dat is de afgelopen vier jaar nog niet gebeurd. Daarom laat de gemeente dit voorjaar 29 zieke bomen weghalen.

 • NK Tegelwippen 2023: tegels eruit, groen erin

  Blaricum doet dit jaar mee met het NK Tegelwippen. Tot en met 31 oktober gaan we zoveel mogelijk tegels vervangen door groen en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. We nemen het op tegen Laren, Eemnes en andere gemeenten in de regio.

 • Water(beheer) in de Blaricummermeent

  In de Blaricummermeent is veel water en dat geeft plezier voor jong en oud. Sinds begin 2022 beheert het waterschap het water in de Blaricummermeent. Dit betekent dat het waterschap verantwoordelijk is voor onder andere de waterkwaliteit, het peilbeheer, het onderhoud van de watergang en voor de bediening van het watersysteem (de sluis etc.). Voorheen gebeurde dit door het Projectbureau. Nog voordat het waterschap goed bekend was met het systeem kwam er een droge zomer. Hierdoor raakte het systeem direct zwaar belast. Helaas volgden er problemen met blauwalg, het maaien van de Meentstroom én met de werking van de sluis. Dat was vervelend voor bewoners. Zij konden hierdoor niet zwemmen en de sluis werd minder geschut.

 • Groen in Lineair park Blaricummermeent

  De gemeente Blaricum is van plan om het groen in het Lineair park in de Blaricummermeent te verbeteren. Dit is nodig omdat in de afgelopen tijd bleek dat vanwege onvoldoende onderhoud en de verscheidenheid aan plantensoorten het park helaas niet goed te beheren is. Dit leidde tot veel vragen en onvrede bij bewoners en gebruikers van het park. Tijdens twee inloopbijeenkomsten op 19 en 21 december 2022 lieten wij bewoners van de Blaricummermeent zien welke veranderingen wij voor de beplanting voor ogen hebben. Bewoners konden hierop reageren. Het ontwerp van het park, de functies en de visie stonden hierbij niet meer ter discussie.

 • Uitbreiding Albert Heijn

  Albert Heijn is al enige tijd bezig met een plan om de vestiging aan de Huizerweg te vernieuwen. Voor de vernieuwing heeft de gemeente Blaricum een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van de supermarkt, het realiseren van 3 woningen en het veranderen van de inrit waarbij ook het bestaande parkeerterrein wordt vergroot. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen moeten wij afwijken van het bestemmingplan.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. De omgevingswet bundelt alle bestaande regels voor de fysieke leefomgeving in 1 wet.

 • Omgevingsvisie

  Hoe kunnen we van Blaricum een plek maken waar het nog prettiger is om te wonen en leven? Als gemeente gaan we dit vastleggen in een Omgevingsvisie. Hierin staat wat we in ons dorpscentrum, onze woonwijken, de bedrijventerreinen en buitengebieden willen behouden en wat we willen verbeteren of versterken.

 • Nieuw Beleidsplan Groenbeheer Blaricum

  Blaricum heeft veel voorzieningen en een mooi groen karakter. Uit enquêtes en onderzoeken blijkt dat dit een belangrijk deel van de identiteit van ons dorp is. Blaricum houden we graag prettig leefbaar en groen. Zodat er ook in de toekomst een gezonde, veilige en mooie leefomgeving is. Een uitdaging daarbij is het veranderende klimaat.

 • Burgemeester Le Coultredreef

  De gemeenteraad van Blaricum wil graag de landschappelijke inpassing en inrichting van de Burgemeester Le Coultredreef verbeteren. Het uiteindelijke doel is een ‘rustieke’ verbindingsweg voor autoverkeer, fietsers en wandelaars tussen de dorpsdelen en een goede landschappelijke inpassing van de weg.

 • Woningen Kerkpad en Molenweg

  De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 7 woningen. Het betreft 4 twee-onder-een-kap woningen aan het Kerkpad en een rijtje van 3 sociale huurwoningen aan de Eerste Molenweg (op de locatie van de voormalige Melkfabriek aan de Eerste Molenweg 1a).

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn 7 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Dit gebeurde 25 maart 2020. De buisjes hangen langs de A27 en langs drukke wegen, op 5 locaties in Blaricum en op 2 locaties in Eemnes. Het is een initiatief van Denktank A27, een betrokken bewonersgroep uit de gemeente Blaricum. Met de buisjes is het afgelopen jaar stikstofdioxide gemeten.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Blaricum kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Blaricum-dorp staat bekend om haar grote hagen, smalle kronkelige straten en groen in overvloed. Maar takken en hagen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • De Blaricummermeent

  De Blaricummermeent is een schitterend nieuwe wijk, gelegen tussen het Gooimeer en het oude Blaricumse dorp.

 • Ganzenbeheer in Blaricum

  Ganzen horen bij Nederland. Het aantal ganzen dat het hele jaar door in ons land verblijft is de laatste jaren sterk toegenomen. Daar zit echter een belangrijke schaduwkant aan.

 • Verkeersmaatregelen oude dorp Noord Blaricum

  De gemeente Blaricum vindt een veilige en prettige leefomgeving belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hierin zijn (verkeers)maatregelen opgenomen ter verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in het dorp. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbinding tussen het ‘oude dorp’ en de ‘Bijvanck en De Blaricummermeent’ via de Randweg Oost, Burgemeester Le Coultredreef, de Meentzoom en de Bergweg.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Sinds 2020 werd het gras met regelmaat gemaaid.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.

 • Bijvanck

  De Bijvanck is een wijk uit de jaren '70 en toe aan een totale opknapbeurt. In de wijk pakken we meerdere onderdelen aan, waaronder het groen, de speelplekken, de fietspaden en de wegen. Half oktober gaat de eerste schop in de grond! Stapsgewijs pakt de gemeente 63 woonstraten in de wijk Bijvanck aan. De komende zes jaar wordt er in de wijk gewerkt.

 • De Bouwvenen

  De gemeente Blaricum gaat de wijk Bouwvenen opnieuw inrichten. De woonwijk is gebouwd in de jaren '70 en is toe aan een opknapbeurt. Er worden meerdere onderdelen aangepakt, waaronder het groen, de speelplekken, parkeerplaatsen, fietspaden en wegen. Daarnaast wordt de wijk verduurzaamd en klimaatbestendig gemaakt. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Samen met de klankbordgroep - bestaande uit een aantal bewoners van de Bouwvenen - is er een Definitief Ontwerp Infra voor de wijk opgesteld. Op 20 september 2022 is dit Definitief Ontwerp Infra door de gemeenteraad vastgesteld. Tijdens de werkzaamheden in de Bouwvenen, onderzoeken we ook hoe we de wijk kunnen verduurzamen. Dat houdt in dat we kijken welke mogelijke warmtevoorzieningen er zijn.

 • Herinrichting Floris V Dreef

  De gemeenteraad heeft in december 2021 besloten dat er, samen met bewoners, een ontwerp moest worden gemaakt voor de oversteekplekken op de Floris V Dreef. Het gaat om de oversteken met de Zuiderzeedreef en de Erfgooiersdreef. Deze worden als onveilig ervaren en dat willen we oplossen.

 • Actualisatie komgrenzen

  De gemeente kan verschillende komgrenzen vaststellen. Deze zijn onder andere van belang voor de maximum snelheid gekoppeld aan de bebouwde kom en voor het beoordelen van kapaanvragen. De huidige komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming zijn verouderd. Daarom is actualisatie noodzakelijk.

 • Servicenormen dienstverlening

  U heeft een vraag voor de gemeente en pakt de telefoon om deze te stellen. Of u staat met een verzoek bij de balie van het gemeentehuis. Dan wilt u natuurlijk snel geholpen worden. We hebben hiervoor servicenormen opgesteld. Dat zijn beloften over onze dienstverlening.