Inspelen op de energietransitie in de Bijvanck

De Bijvanck wordt de komende jaren opgeknapt. De gemeente kiest in deze wijk voor een integrale aanpak: vernieuwing riolering, aanpak wateroverlast, renovatie van het groen en reconstructie van wegen. Naar verwachting zal de totale reconstructie van de Bijvanck in 2028 gereed zijn. Voor de gemeente is deze reconstructie van de wijk een goed moment om de mogelijkheden voor de toekomstige warmtevoorziening en de laadinfrastructuur in de wijk te onderzoeken. Insteek is dat we de wijk zover als mogelijk en wenselijk klaar maken voor de aankomende energietransitie. De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor dit onderzoek.

Verduurzamen gebouwde omgeving

De gemeente streeft, in het kader van het Klimaatakkoord, naar CO2-reductie. Van de CO2-uitstoot in de regio Gooi en Vechtstreek komt 70% vanuit de gebouwde omgeving. De verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft voor de gemeente Blaricum dan ook volop de aandacht.

Verkenning

De gemeente heeft Bureau Over Morgen gevraagd om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om de Bijvanck te verduurzamen. Hoe zou deze wijk bijvoorbeeld anders verwarmd kunnen worden en hoe kan een goede infrastructuur aangelegd worden om elektrische auto’s op te laden? En wat betekenen al deze zaken voor de bewoners en netbeheerder Liander? Over deze en andere vragen zal Bureau Over Morgen zich buigen. Onderdeel van het onderzoek betreft overleg met de bewoners van de wijk. De bewonersavond van 12 november en 12 december komen daaruit voort.

Resultaten onderzoek warmteopties voor de Bijvanck

Bureau Over Morgen heeft de mogelijkheden verkend. Uit de eerste resultaten blijkt dat er nog geen eenduidige oplossing is voor de warmtetransitie. Voor de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s is wel een advies afgegeven. Over Morgen stelt voor om laadpleinen aan te leggen (met 5 laadpalen per locatie), verdeeld over de erven. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de zorg van inwoners over verrommeling van de wijk door (het gebrek aan) parkeerplaatsen en zoekverkeer binnen de woonerven. Ook het college heeft een voorkeur voor laadpleinen en neemt dit mee in de reconstructie-aanpak van de Bijvanck. 

Om een weloverwogen besluit te nemen voor de warmteoplossing in de Bijvanck is aanvullend onderzoek nodig. De eerste stap is gezet door een quick scan te maken van de warmteopties. Over Morgen adviseert om een projectgroep op te richten voor een verdere verkenning. Ook bewoners worden betrokken in het onderzoek naar een geschikte warmteoplossing. Dit is in lijn met de activiteiten die onderdeel zijn van de Transitievisie warmte. Het gehele rapport is op deze pagina te vinden.

Wat kunt u doen

Vooruitlopend op de energietransitie kunt u zelf al stappen ondernemen. U kunt maatregelen aan uw woning treffen die sowieso goed zijn om te doen. Zo kunt u uw woning isoleren en zonnepanelen aanbrengen. Ongeacht wat het toekomstige alternatief voor aardgas wordt zijn deze maatregelen altijd goed. U maakt uw woning hiermee klaar voor de toekomst. Doe deze zaken wel in de juiste volgordelijkheid. Als u uw dak binnenkort moet vervangen, is het niet logisch nu al zonnepanelen erop te leggen. Voor meer informatie over het zelf verduurzamen van uw woning kunt u ook eens kijken op www.iedereendoetwat.nl, of bezoek het www.duurzaambouwloket.nl  van de gemeente Blaricum en ontvang kosteloos onafhankelijk advies.

Door en voor bewoners

In Blaricum en Laren is sinds 2019 door en voor bewoners een stichting opgericht die zich bezig houdt met verspreiding van kennis over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het betreft de stichting ‘Hut van Mie’. Tijdens de bewonersavond van 12 november kunt u kennis met ze maken. De stichting verkent op dit moment de mogelijkheid om een energiecoöperatie op te richten. Zij werkt daarvoor nauw samen met Energieverbonden, een samenwerkingsverband van energiecollectieven en energiecoöperaties in het Gooi.

Documenten