De Bouwvenen

De gemeente Blaricum gaat de wijk Bouwvenen opnieuw inrichten. De woonwijk is gebouwd in de jaren '70 en is toe aan een opknapbeurt. Er worden meerdere onderdelen aangepakt, waaronder het groen, de speelplekken, parkeerplaatsen, fietspaden en wegen. Daarnaast wordt de wijk verduurzaamd en klimaatbestendig gemaakt. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Samen met de klankbordgroep - bestaande uit een aantal bewoners van de Bouwvenen - is er een Definitief Ontwerp Infra voor de wijk opgesteld. Op 20 september 2022 is dit Definitief Ontwerp Infra door de gemeenteraad vastgesteld. Tijdens de werkzaamheden in de Bouwvenen, onderzoeken we ook hoe we de wijk kunnen verduurzamen. Dat houdt in dat we kijken welke mogelijke warmtevoorzieningen er zijn.

Graven van 32 proefsleuven

Van maandag 30 oktober t/m vrijdag 10 november doen we op 32 verschillende locaties onderzoek naar bestaande kabels en leidingen. Hiervoor is het nodig om lokaal proefsleuven te graven. Door proefsleuven te graven kunnen we precies zien waar de kabels en leidingen liggen. De werkzaamheden zijn kleinschalig en plaatselijk en zullen weinig overlast geven.

Het graven van de proefsleuven is noodzakelijk om de maatregelen die later tijdens de uitvoeringsfase nodig zijn voor kabels en leidingen, zo goed mogelijk te kunnen plannen. 

De planning:

 • In de week van maandag 23 oktober worden er borden in de wijk geplaatst, die we later gebruiken als we gaan graven.
 • De proefsleuven worden gegraven van maandag 30 oktober t/m vrijdag 10 november.

Voor enkele sleuven is het nodig om de straat ter plaatse af te sluiten. Met behulp van de borden wordt het verkeer geïnformeerd en indien nodig omgeleid.

Definitief Ontwerp Infra

Bewoners zijn tevreden over de groene inrichting van de wijk.

Na 5 overleggen met de klankbordgroep en een inloopbijeenkomst op maandag 9 mei 2022 is onderstaand Definitief Ontwerp Infra door de gemeenteraad vastgesteld

In het Rondetafelgesprek voorafgaand aan de raadsvergadering van 20 september 2022 is de afspraak gemaakt dat in overleg met de klankbordgroep, uitgebreid met bewoners van Scheimel 6 t/m 16, nog nader overleg plaats vindt over de vraag of het groen voor Scheimel 6 t/m 16 wel of niet verhard moet worden met grasstenen om parkeren voor bewoners beter mogelijk te maken. Verder wordt bij de nadere uitwerking rekening gehouden met de zijpoort in de achtertuin van woning Evenaar 1.

Inmiddels zijn deze “restpunten” afgehandeld en is het resultaat bijgaande tekening:

De huidige inrichting wordt niet heel anders. Wel zijn meerdere kleinschalige verbetermaatregelen doorgevoerd:

Algemeen:

 • De parkeervakken zijn nu vaak aan de krappe kant. In de nieuwe situatie worden deze ruimer en voldoen daarmee aan de huidige richtlijnen.
 • In het ontwerp zijn locaties aangewezen voor laadpalen en gereserveerd voor extra laadpalen in de toekomst.
 • Met blauwe cirkels is aangegeven welke kruisingen in overleg met de klankbordgroep verder uitgewerkt worden, met extra aandacht voor het verbeteren van de veiligheid.

Elbertsveen zuidzijde:

 • De 2 huidige drempels verdwijnen en daarvoor in de plaats komt 1 verkeersplateau terug bij de kruising met Oosthout.
 • Naast de rijbaan wordt plaatselijk de berm verhard met grasbetonstenen. Dit zijn stenen met openingen, waardoor gras kan groeien en waarop informeel geparkeerd kan worden (dit zijn géén officiële parkeerplaatsen).

Elbertsveen oostzijde:

 • De huidige parkeervakken langs Elbertsveen oostzijde worden in de nieuwe situatie uitgevoerd in grasbetonstenen. Dit versterkt het groene karakter van deze bermstrook.
 • De aansluiting Kogge - Elbertsveen bij de brug wordt veiliger gemaakt.
 • Het parkeren op de rijbaan langs de haag aan de waterkant blijft mogelijk.

Elbertsveen noordzijde:

 • De afmetingen van het schuin parkeren worden groter, waardoor geparkeerde auto's niet meer met de achterkant op de rijbaan staan.

Scheimel:

 • Een voetpad wordt aangelegd richting parkeerterrein Sportpark.
 • Na overleg met bewoners is besloten de grasbetonstenen voor huisnummer 6 t/m 14 niet aan te leggen. De huidige groenstrook blijft ongewijzigd en de twee bomen blijven staan.
 • De drie langsparkeervakken voor huisnummer 25 en 27 zijn niet mogelijk zonder de boomwortels te beschadigen. Voor het behoud van de bomen is besloten deze drie parkeervakken te laten vervallen.

Evenaar:

 • Aanleg van 3 parkeervakken met grasbetonstenen in de berm naast Schapendrift 23.
 • Verharden van de berm met grasbetonstenen achter tuinen Schapendrift.

Planning

De planning ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

 • Nadere uitwerking ten behoeve van uitvoering: tot en met november 2023.
 • Aanbesteding: december 2023 t/m februari 2024.
 • Start uitvoering plannen: april 2024.

Afkoppelen regenwater

Regenwater dat op daken en op straat terechtkomt, loopt vaak het riool in waar het zich vermengt met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Dit gemengde water gaat vervolgens naar de rioolzuiveringsinstallatie. Echter is regenwater relatief schoon en is het niet noodzakelijk om dit te zuiveren.

De gemeente Blaricum wil in de komende jaren duurzaam omgaan met het schone hemelwater. Dit wordt gedaan door het hemelwater direct bij de 'bron' te scheiden van het vuile water; ook wel 'afkoppelen' genoemd.

Voor het scheiden van regen- en vuilwater vragen we uw medewerking. Het gaat erom dat de regenwaterafvoeren van panden afgekoppeld worden van het vuilwaterriool. De gemeente zal in overleg met u de afkoppeling realiseren. Meer informatie hierover kunt u vinden in de documenten onderaan deze pagina.

Bouwvenen aardgasvrij

Tijdens de werkzaamheden in de Bouwvenen, onderzoeken we ook hoe we de wijk kunnen verduurzamen. Dat houdt in dat we kijken welke mogelijke warmtevoorzieningen er zijn. Daarbij gaan we ook na of er werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden.

Het hoofddoel van de warmtetransitie is: alle woningen hebben in 2050 een andere warmtebron dan aardgas. De Bouwvenen is een verkenningswijk voor warmtetransitie. 

De verkenning willen we samen doen met bewoners. Daarbij willen we samen onderzoeken of: 

 • een duurzame warmteoplossing technisch haalbaar; 
 • een duurzame bron beschikbaar is;
 • dit de oplossing is voor alle belanghebbenden/inwoners en of deze in principe financierbaar is;
 • er draagvlak is (of veel mensen het hiermee eens zijn).

Kijk voor uitgebreide informatie op Bouwvenen aardgasvrij.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan gerust contact op met Ap Verduijn, projectleider gemeente Blaricum via a.verduijn@belcombinatie.nl of 06 - 12 97 30 11.

Documenten