De Bouwvenen

De gemeente Blaricum gaat de wijk Bouwvenen opnieuw inrichten. De woonwijk is gebouwd in de jaren '70 en is toe aan een opknapbeurt. Er worden meerdere onderdelen aangepakt, waaronder het groen, de speelplekken, parkeerplaatsen, fietspaden en wegen. Daarnaast wordt de wijk verduurzaamd en klimaatbestendig gemaakt. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Samen met de klankbordgroep - bestaande uit een aantal bewoners van de Bouwvenen - is er een Voorlopig Ontwerp voor de wijk opgesteld. De overige wijkbewoners kunnen hier nog op reageren.

Aangepaste ontwerp

Op maandag 9 mei is het voorlopig ontwerp voor de Bouwvenen tijdens een inloopbijeenkomst in De Blaercom gepresenteerd en toegelicht. Op die avond en daarna konden bewoners tot vrijdag 27 mei op dit voorlopig ontwerp reageren. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Het aangepaste ontwerp vindt u onderaan deze webpagina, samen met de reactienota waarin we vermelden hoe we met alle reacties zijn omgegaan en hoe dit is verwerkt in het aangepaste ontwerp. Dit aangepaste ontwerp leggen we ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Na vaststelling krijgt het ontwerp de status 'definitief ontwerp'.

Voorlopig Ontwerp (april 2022)

Onderstaand Voorlopig Ontwerp is het resultaat van 5 overleggen met de klankbordgroep. Bewoners zijn tevreden over de groene inrichting van de wijk.

Voorlopig Ontwerp (pdf, 9,32MB)

De huidige inrichting zal dan ook niet heel anders worden. Wel zijn meerdere kleinschalige verbetermaatregelen doorgevoerd:

Algemeen:

 • De parkeervakken zijn nu vaak aan de krappe kant. In de nieuwe situatie worden deze ruimer en voldoen daarmee aan de huidige richtlijnen.
 • In het ontwerp zijn locaties aangewezen voor laadpalen en gereserveerd voor extra laadpalen in de toekomst.
 • Met blauwe cirkels is aangegeven welke kruisingen in overleg met de klankbordgroep verder uitgewerkt worden, met extra aandacht voor het verbeteren van de veiligheid.

Elbertsveen zuidzijde:

 • De 2 huidige drempels verdwijnen en daarvoor in de plaats komt 1 verkeersplateau terug bij de kruising met Oosthout.
 • Naast de rijbaan wordt plaatselijk de berm verhard met grasbetonstenen. Dit zijn stenen met openingen, waardoor gras kan groeien en waarop informeel geparkeerd kan worden (dit zijn géén officiële parkeerplaatsen).

Elbertsveen oostzijde:

 • De huidige parkeervakken langs Elbertsveen oostzijde worden in de nieuwe situatie uitgevoerd in grasbetonstenen. Dit versterkt het groene karakter van deze bermstrook.
 • De aansluiting Kogge - Elbertsveen bij de brug wordt veiliger gemaakt.
 • Het parkeren op de rijbaan langs de haag aan de waterkant blijft mogelijk.

Elbertsveen noordzijde:

 • De afmetingen van het schuin parkeren worden groter, waardoor geparkeerde auto's niet meer met de achterkant op de rijbaan staan.

Scheimel:

 • Een voetpad wordt aangelegd richting parkeerterrein Sportpark.
 • Tegenover huisnummer 25 t/m 31 wordt de berm verhard met grasbetonstenen. Op de grasbetonstenen kan informeel geparkeerd worden (dit zijn géén officiële parkeerplaatsen).
 • Voor de aanleg van deze verharde berm is het wel noodzakelijk om 2 bomen te kappen.
 • Voor huisnummer 25 en 27 worden 3 parkeervakken aangelegd met grasbetonstenen.

Evenaar:

 • Aanleg van 3 parkeervakken met grasbetonstenen in de berm naast Schapendrift 23.
 • Verharden van de berm met grasbetonstenen achter tuinen Schapendrift.
 • Eénrichtingsverkeer in Evenaar.

Wezeboom:

 • 3 extra parkeervakken van grasbetonstenen achter tuinen Oosthout 16 en 18.

Inloopavond 9 mei 2022

Alle bewoners van De Bouwvenen worden uitgenodigd voor een inloopavond op maandagavond 9 mei 2022.

Reacties van bewoners

In de week van maandag 30 mei gaan wij met alle reacties aan de slag om te kijken of we het ontwerp nog kunnen verbeteren. Het aangepaste ontwerp plaatsen wij uiterlijk maandag 13 juni op deze webpagina. Ook publiceren we dan de reactienota, waarin we vermelden hoe we met alle reacties zijn omgegaan en hoe dit is verwerkt in het aangepaste ontwerp. Dit aangepaste ontwerp leggen we ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Na vaststelling krijgt het ontwerp de status "definitief ontwerp".

Planning

De planning ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

 • Vaststellen definitief ontwerp in gemeenteraad: september 2022.
 • Nadere uitwerking ten behoeve van uitvoering: tot en met 1e kwartaal 2023.
 • Aanbesteding: 2e kwartaal 2023.
 • Start uitvoering plannen: 3e kwartaal 2023.

Afkoppelen regenwater

Regenwater dat op daken en op straat terechtkomt, loopt vaak het riool in waar het zich vermengt met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Dit gemengde water gaat vervolgens naar de rioolzuiveringsinstallatie. Echter is regenwater relatief schoon en is het niet noodzakelijk om dit te zuiveren.

De gemeente Blaricum wil in de komende jaren duurzaam omgaan met het schone hemelwater. Dit wordt gedaan door het hemelwater direct bij de 'bron' te scheiden van het vuile water; ook wel 'afkoppelen' genoemd.

Voor het scheiden van regen- en vuilwater vragen we uw medewerking. Het gaat erom dat de regenwaterafvoeren van panden afgekoppeld worden van het vuilwaterriool. De gemeente zal in overleg met u de afkoppeling realiseren. Meer informatie hierover kunt u vinden in de documenten onderaan deze pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan gerust contact op met Ap Verduijn, projectleider gemeente Blaricum via a.verduijn@belcombinatie.nl of 06 - 12 97 30 11.

Documenten