Omgevingswet

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. De omgevingswet bundelt alle bestaande regels voor de fysieke leefomgeving in 1 wet.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Denk hierbij aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen én het gebruik van gronden en gebouwen. Dat noemen we de fysieke leefomgeving.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Als u iets wilt veranderen in de fysieke leefomgeving, dan is het zeer waarschijnlijk dat u te maken krijgt met de Omgevingswet. Elke Nederlander die bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt die van invloed is op de fysieke leefomgeving, krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers iets willen veranderen in uw omgeving, dan mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf iets wilt veranderen. Een aanvraag voor een vergunning doet u vanaf 1 januari 2024 met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op 1 plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De Omgevingswet op een rij

Eén Omgevingswet voor de hele leefomgeving

Meer samenhang, meer overzicht, minder regels.

Eén digitaal Omgevingsloket

Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op 1 plek.

In 1 oogopslag ziet u welke plannen er zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.

Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

Eén Omgevingsvergunning

Ook als meer overheden en instanties betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar 1 vergunning aan te vragen.

U krijgt uitsluitsel binnen 8 weken na aanvraag, in plaats van na 26 weken.

Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is ruimte, mits het plan past bij de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan van de gemeente. Het advies is ook om het plan te bespreken met betrokkenen uit de omgeving. Als het initiatief niet past binnen het Omgevingsplan, dan is de initiatiefnemer verplicht om met direct betrokkenen uit zijn/haar omgeving in gesprek te gaan (participatie).

Animatie

In deze animatie wordt uitgelegd wat de Omgevingswet inhoudt.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. In het najaar van 2023 start de gemeente met het maken van de Omgevingsvisie. Inwoners en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over de Omgevingsvisie.

Het opstellen van de Omgevingsvisie gebeurt in 4 stappen. De eerste 3 stappen zijn al gezet.

  1. Inventarisatie van regelgeving en beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Dit is in 2019 afgerond.
  2. Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad de strategische visie voor Blaricum vastgesteld. Bij de totstandkoming van de strategische visie zijn de inwoners nadrukkelijk betrokken, evenals een vertegenwoordiging van verenigingen en samenwerkingspartners.
  3. Het opstellen van het contourendocument. In het contourendocument is alle opgehaalde informatie uit stap 1 en 2 uitgewerkt tot thema's, opgaven en strategische vraagstukken die als input dienen voor de Omgevingsvisie.

Wat blijkt uit deze 3 stappen?

De inwoners van Blaricum zijn tevreden met de huidige situatie: het dorpse, kleinschalige karakter, de gemeenschapszin, levendigheid en het aantrekkelijke "groene en blauwe landschap". Er zijn echter ook uitdagingen die om antwoorden vragen, zoals wonen, klimaatadaptatie, energietransitie en bereikbaarheid. Centraal staat de vraag hoe we de huidige situatie kunnen behouden EN invulling kunnen geven aan de nieuwe ontwikkelingen.

  • Stap 4: het opstellen van de Omgevingsvisie. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In oktober/november 2023 zijn er activiteiten waarbij u kunt meedenken over de toekomst van Blaricum. Hierover informeren wij u nog op de website toekomstbelgemeenten.nl Uiteraard houden we u ook op de hoogte via de hei & wei en in het dorp.