Verkeersmaatregelen oude dorp Noord Blaricum

De gemeente Blaricum vindt een veilige en prettige leefomgeving belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hierin zijn (verkeers)maatregelen opgenomen ter verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in het dorp. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbinding tussen het ‘oude dorp’ en de ‘Bijvanck en De Blaricummermeent’ via de Randweg Oost, Burgemeester Le Coultredreef, de Meentzoom en de Bergweg.

In dit GVVP zijn de volgende 5 deelplannen opgenomen voor verkeersmaatregelen in het oude dorp Noord:

 1. Fietsvoorzieningen op of langs Bergweg/Meentzoom (West), in combinatie met een wegreconstructie;
 2. Veiliger inrichten van kruispunt Fransepad/Burgemeester Le Coultredreef/Meentzoom;
 3. Plan voor opheffen verbod voor autoverkeer om rechtsaf te slaan vanaf Randweg Oost naar de Burgemeester Le Coultredreef;
 4. Plan voor opheffen inrijverboden Statenkamer en Ludenweg vanaf de Meentzoom;
 5. Plan voor opheffen verbod voor vrachtauto’s op de Burgemeester Le Coultredreef (inmiddels is besloten om hier geen uitvoering aan te geven, het bestaande verbod blijft behouden).

Uitwerking samen met bewoners (2018, 2019)

Voor de uitwerking van de maatregelen is advies gevraagd aan een klankbordgroep van 12 personen. Deze klankbordgroep is samengesteld uit ruim 40 aanmeldingen die na een eerste bewonersavond zijn binnengekomen. Daarbij is gekeken naar een evenwichtige vertegenwoordiging van bewoners van die wegen waar maatregelen effecten mogelijk merkbaar zijn.

De eerste bewonersavond vond plaats op 16 mei 2018 en daarbij waren ruim 120 bewoners aanwezig. Daarna is de klankbordgroep 5 keer bijeengeroepen om de verschillende maatregelen te bespreken. Dit heeft geresulteerd in een advies van de klankbordgroep en een aantal schetsontwerpen, die door de gemeente zijn gemaakt. Het advies van de klankbordgroep kunt u bij ‘documenten’ op deze pagina vinden.

De schetsontwerpen zijn voorgelegd aan een breed publiek tijdens een inloopavond op 5 juni 2019. Tijdens die avond zijn ambtenaren en leden van de klankbordgroep aanwezig geweest om hierover van gedachten te wisselen.

Op 11 november 2019 is een aanvullende hooravond gehouden om opvattingen te horen van inwoners over de verkeersmaatregelen met het doel om als gemeenteraad inzicht in de mate van draagvlak te krijgen en om een goede afweging te kunnen maken in de verdere besluitvorming. Inmiddels is de klankbordgroep opgeheven.

Besluitvorming – Schetsontwerp (2020)

Op basis van de binnengekomen reacties en adviezen (onder andere van inwoners, hulpdiensten en de klankbordgroep) heeft het college op 4 maart 2020 een voorlopige keuze gemaakt welke schetsvarianten verder uitgewerkt worden in een gedetailleerd ontwerp (een zogenaamd Voorlopig Ontwerp). Hierbij is tevens rekening gehouden met de globale kosten die met de verschillende schetsontwerpen samenhangen.

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2020 het onderwerp behandeld (op basis van alle binnengekomen reacties, adviezen, inloopavonden en de hooravond) en definitief besloten om de volgende punten verder uit te werken in het Voorlopig Ontwerp:

 • Herinrichten van de Bergweg en Meentzoom, waarin de weg wordt voorzien van een nieuwe riolering, van een wegprofiel met 50 km/u, bestaande uit een klinkerverharding en met brede rode fietsstroken;
 • Herinrichten van kruispunt Meentzoom met Fransepad en Burgemeester Le Coultredreef tot een verkeersveilig kruispunt, met de keuze voor de krappe variant;
 • Aanpak van het kruispunt van de Randweg Oost met de Burgemeester Le Coultredreef, het realiseren van een rechtsafvak.

De gemeenteraad heeft, vooruitlopend op de verdere uitwerking, de volgende besluiten genomen:

 • Het inrijdverbod op de Ludenweg en Statenkamer op te heffen door een verkeersbesluit te nemen om de borden te verwijderen, bij wijze van een proef gedurende een periode van 1 jaar, en het effect te evalueren.
  Op 30 september 2020 is het verkeersbesluit genomen. Na behandeling van 2 bezwaren in de bezwarencommissie is op basis van het uitgebrachte advies verder uitvoering gegeven aan het verkeersbesluit. Eind februari 2021 zijn de verboden opgeheven en wordt na een proef van 1 jaar de situatie geëvalueerd;
 • Het opheffen van het bestaande vrachtverkeerverbod op de Burgemeester Le Coultredreef niet verder uit te voeren.
  Het bestaande vrachtverkeerverbod blijft behouden.

Tot slot heeft de gemeenteraad de volgende moties en een amendement ingediend. Dit zijn aanvullende punten, wijzigingen of ideeën om nader te onderzoeken en mee te nemen in de verdere uitwerking:

 1. Motie: het voorzien in een zebrapad over de Bergweg ter hoogte van de Huizerweg in het kader van ‘voetgangers hebben een streepje voor’.
  In het Voorlopig Ontwerp is een zebrapad opgenomen;
 2. Amendement: het voorzien in doorlopende voetpaden langs de Bergweg en Meentzoom.
  In het Voorlopig Ontwerp is een doorlopend voetpad opgenomen;
 3. Motie: te onderzoeken welke aanpassingen van het bestaande kruispunt Randweg Oost met de Burgemeester Le Coultredreef mogelijk zijn om de veiligheid voor met name fietsers en voetgangers te verbeteren.
  In het Voorlopig Ontwerp zijn aanvullende maatregelen opgenomen voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op en rondom het kruispunt.
 4. Motie: in overleg te treden met het Openbaar Ministerie om het veiligheidsbelang op het kruispunt van de Randweg Oost en de Burgemeester Le Coultredreef van herplaatsing camera’s ten behoeve van snelheidscontroles en roodlichtcontroles te onderstrepen en af te dwingen.
  Blaricum heeft in 2020 en in 2021 een verzoek gedaan voor herplaatsing van camera’s voor controle en handhaving van overtreders van de maximumsnelheid en weggebruikers die het rode verkeerslicht negeren. Het OM heeft in november 2021 aangegeven beide aanvragen af te wijzen.

Proces van schetsontwerp (SO) naar Voorlopig Ontwerp (VO)

Begin 2021 is samen met verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics het schetsontwerp (de eerste ideeën en alternatieven) uitgewerkt naar een gedetailleerd Voorlopig Ontwerp voor het tracé van de Bergweg en Meentzoom en het kruispunt van de Randweg Oost met de Burgemeester Le Coultredreef. Het schetsontwerp en de eerder genomen raadsbesluiten, moties en het amendement zijn hier samen de basis voor geweest. Het Voorlopig Ontwerp omvat, tot in detail, de voorkeursinrichting van de openbare ruimte. In het ontwerp is rekening gehouden met richtlijnen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaar. Het Voorlopig Ontwerp kunt u bij ‘documenten’ op deze pagina vinden.

Het Voorlopig Ontwerp is op 6 juli 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Hierover is gecommuniceerd via een brief aan inwoners en in een bericht in de Hei & Wei. In de aanloop naar deze vergadering is een nieuw bewonerscomité ontstaan. Het comité heeft nieuwe discussies en vraagstukken ingestuurd (ook ondertekend door circa 70 aanwonenden), zoals over:

 • Het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/u op de Bergweg en Meentzoom;
 • Vragen of de voetpadenstructuur anders ontworpen kan worden;
 • De wens voor aanvullende snelheidsremmende maatregelen.

De gemeenteraad heeft deze onderwerpen in behandeling genomen en besloten om door te gaan met het project. De raad heeft wel gevraagd om extra advies en op welke manier (samen met aanwonenden) gekomen kan worden tot een meer ondersteund verkeersontwerp.

Op 23 november 2021 is het project opnieuw behandeld door de gemeenteraad. De raad heeft de volgende besluiten (op hoofdlijnen) genomen en aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen:

 • De Bergweg en Meentzoom te benoemen als ‘gebiedsontsluitingsweg 30’ en hiervoor de maximumsnelheid van 50 km/u te verlagen naar 30 km/u (uitgezonderd hulpdiensten);
 • Opnieuw in gesprek te gaan (voor commentaar en advies) met het bewonerscomité en inspreker (tijdens de raadsvergadering) over bepaalde onderdelen van het verkeersontwerp, zoals snelheidsremmende maatregelen, voetpaden en gevolgen voor bomen en parkeren etc.;
 • Vast te houden aan de uitgangspunten (op hoofdlijnen) zoals deze zijn verwerkt in het verkeersontwerp voor kruispunt Randweg Oost met Burgemeester Le Coultredreef (gepresenteerd op 6 juli 2021), zoals:
  - Uitvoeren van het rechtsafvak op de Randweg Oost naar de Burgemeester Le Coultredreef;
  - Verkeersveiliger maken van het kruispunt met de Gooyerweg (o.a. door middengeleiders);
  - Aanvullend besluit: (brom)fietsoversteek over Gooyerweg in de voorrang houden;
  - Aanvullend besluit: voetpad opnemen voor nieuwe route naar trap over geluidswal.
 • Vast te houden aan de uitgangspunten (op hoofdlijnen) zoals deze zijn verwerkt in het verkeersontwerp voor de Bergweg en Meentzoom (gepresenteerd op 6 juli 2021), zoals:
  - Rijbaan met brede (rode) fietssuggestiestroken;
  - Kruispuntoplossing Meentweg-Op Caliskamp;
  - Kruispuntoplossing Meentzoom-Fransepad-Burgemeester Le Coultredreef;
  - Aanvullend besluit: geen snelheidsremmende maatregelen verwerken zoals een verhoogde drempel of het gelijkwaardig maken van kruispunten (principe ‘rechts heeft voorrang’).

De officiële en volledige besluiten van de raadsvergaderingen zijn na te lezen en te beluisteren op www.blaricum.nl

Proces naar een ‘bijgesteld Voorlopig Ontwerp’ samen met bewoners

De gemeenteraad besloot op 23 november 2021 om opnieuw in gesprek te gaan met het bewonerscomité. Deze bewoners vertegenwoordigen aanwonenden bij de verdere uitwerking van bepaalde onderdelen van het verkeersontwerp. Denk hierbij aan snelheidsremmende maatregelen, de aanleg van voetpaden, etc.

Het college van burgemeester en wethouders zal, om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, alle verzoeken, varianten en adviezen behandelen. Hierna kunnen de onderdelen opgenomen worden in het 'bijgesteld Voorlopig Ontwerp'. Het college streeft ernaar om het plan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen (medio maart 2022) af te ronden.

Bijeenkomsten met bewonerscomité

Op 17 januari 2022 was er een startbijeenkomst met het bewonerscomité. Dit bestond uit een rondgang langs het tracé Bergweg-Meentzoom en het bespreken van het verkeersontwerp met (nieuwe) verzoeken, wensen en adviezen. Op 25 februari 2022 is het bijgewerkte ontwerp positief ontvangen en opnieuw besproken. Het comité diende op enkele onderdelen (hernieuwde) verzoeken in en gaf adviezen mee. Na de 2de bijeenkomst zijn alle verzoeken en adviezen ter afweging meegenomen en beoordeeld. Daarbij is gekeken naar de nut en noodzaak voor het algemeen belang, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid. Het comité is hierover geïnformeerd. Het participatieproces is daarmee voltooid.

Vervolgstappen

Het college van burgemeester en wethouders behandelde op 26 april 2022 de uitkomsten van het participatieproces en de verwerking ervan in het Bijgesteld Voorlopig Ontwerp (verkeersontwerp). Het college heeft besloten om het goed doorlopen participatieproces af te ronden en de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief hierover te informeren. Het bijgestelde Voorlopig Ontwerp wordt na de bestuurlijke besluitvorming als project overgedragen aan de civieltechnische afdeling van de BEL Combinatie voor de technische uitwerking en aanbesteding. De start van de werkzaamheden staat voorlopig op zijn vroegst gepland in 2024.

Welke onderdelen zijn er verwerkt in het verkeersontwerp Bergweg-Meentzoom?

In overleg met het comité zijn de volgende onderdelen wél verwerkt in het verkeersontwerp van het tracé Bergweg-Meentzoom:

 • Instellen van maximumsnelheid van 30 km/u (functie blijft gebiedsontsluitingsweg);
 • Versmallen van het wegprofiel, passend bij de functie (GOW30) en optimaal gewenste wegprofiel (brede fietssuggestiestroken met een middenrijloper);
 • Krappere bochten en compactere inrichting van kruispunt Bergweg-Meentweg en Meentzoom-Fransepad, meer passend bij de functie van een GOW30;
 • Doorlopend voetpad (tegels) aan woningenzijde langs de Bergweg (tussen Mosselweg en Meentweg), zo min mogelijk effecten voor bomen en parkeren (in berm);
 • Doorlopend voetpad (halfverharding) aan woningenzijde langs de Meentzoom, zo min mogelijk effecten voor bomen en parkeren (in berm);
 • Visuele aanduiding van oversteeklocaties voor voetgangers door het aanbrengen van bebording en visuele verkeersdrempels (alleen markering).

Welke onderdelen zijn er verwerkt in het verkeersontwerp kruispunt Randweg-Oost met Burgemeester Le Coultredreef?

In overleg met het comité zijn de volgende onderdelen wél verwerkt in het verkeersontwerp rondom het kruispunt Randweg-Oost met Burgemeester Le Coultredreef:

 • Verkeersveilige inpassing van de (brom)fietsoversteek (in de voorrang);
 • Inpassing van voetpaden en de oversteek ervan (in de VRI) met aansluiting op de toekomstige trap over de geluidswal.

Welke onderdelen blijven er behouden in het verkeersontwerp?

Op enkele onderdelen blijven de inzichten tussen gemeente en het comité verschillen. Op basis van vastgesteld mobiliteitsbeleid, vastgestelde besluitvorming (raad) en verkeerskundige afwegingen (algemeen belang, veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid) blijven de volgende onderdelen behouden in het verkeersontwerp:

 • Inpassing van het rechtsafvak op Randweg-Oost naar Burgemeester Le Coultredreef;
 • Functie 'gebiedsontsluitingsweg', waarin het tracé van de Bergweg-Meentzoom in de voorrang blijft op de zijwegen (woonstraten behouden de uitritconstructies);
 • 2 fysieke snelheidsremmende maatregelen; een verhoogd kruispuntplateau Bergweg-Meentweg-Op Caliskamp en een verhoogd plateau tussen de Slotweg en het Fransepad. Geen extra fysieke remmende maatregelen, wel meerdere visuele drempels (markering) bij oversteeklocaties voor voetgangers.

Monitoring verkeerscijfers

Om het GVVP op te stellen (2017/2018) zijn er op meerdere plekken verkeerstellingen geweest. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt voor het ontwikkelen van verkeersprojecten. Bijvoorbeeld voor de herinrichting van het tracé Bergweg-Meentzoom, inpassing van het rechtsafvak Randweg-Oost en het opheffen van inrijdverboden in de Ludenweg en Statenkamer. Naast de specifieke verkeersprojecten werken we aan de landschappelijke inpassing van de Burgemeester Le Coultredreef. Bij het opheffen van de inrijdverboden in de Ludenweg en Statenkamer is aangegeven de effecten na één jaar te evalueren.

In de periode na uitvoering zijn geen meldingen/klachten ontvangen. Uit de gesprekken met het bewonerscomité (over de herinrichting tracé Bergweg-Meentzoom) blijkt het opheffen van de inrijdverboden nuttig en positief. Omdat de genoemde verkeersprojecten in het Oude Dorp Noord nauw met elkaar verweven zijn, volgt er geen specifieke evaluatie. De verkeerssituatie gaan we monitoren via het reguliere telprogramma met actuele cijfers. 

Regulier telprogramma

De BEL Combinatie heeft per gemeente een regulier telprogramma. Dit programma meet op vaste telpunten, op de voornaamste hoofdroutes. Dit gebeurt twee en/of vier keer per jaar. Nabij het Oude Dorp Noord Blaricum voorziet het programma in nuttige meetlocaties. In 2021 is bijvoorbeeld gemeten op de Meentweg, Meentzoom en het Fransepad. In 2022 (november/december) volgen de Huizerweg en Bergweg en in 2023 volgt de Burgemeester Le Coultredreef. Als extra telpunten nemen we in 2022 (november/december) de Ludenweg en Statenkamer mee.

De uitvoering van het reguliere telprogramma zorgt ervoor dat cijfers up to date zijn. Dit geeft een overzichtelijk beeld van de huidige situatie en ontwikkelingen, maar geeft ook na uitvoering van de verkeersprojecten inzicht in de effecten. Hiermee hebben we begin 2023 inzicht in de effecten van de inmiddels opgeheven inrijdverboden Statenkamer Ludenweg. Na uitvoering van de grotere (verkeers)projecten is het mogelijk om op basis van deze tellingen ook de complete effecten daarvan te evalueren. Naar verwachting voeren we de grotere evaluatie medio 2024/2025 uit.

Heeft u nog vragen of wilt u ons wat laten weten?

Heeft u nog vragen of wilt u reageren, dan kunt u contact opnemen met verkeerskundige de heer Kraaikamp (f.kraaikamp@belcombinatie.nl) en de heer Van Aken (r.vanaken@belcombinatie.nl) onder vermelding van GVVP Blaricum of telefonisch contact opnemen via 14 035.

Documenten

Bijgesteld Voorlopig Ontwerp tracé Meentzoom en Bergweg (2022)

Bijgesteld VO - Bergweg-Meentzoom - BLAD 1v3 (pdf, 1,3MB)
Bijgesteld VO - Bergweg-Meentzoom - BLAD 2v3 (pdf, 3,16MB)
Bijgesteld VO - Bergweg-Meentzoom - BLAD 3v3 (pdf, 2,22MB)

Bijgesteld Voorlopig Ontwerp kruispunt Randweg Oost met Burgemeester Le Coultredreef (2022)

Bijgesteld VO - Kruispunt Randweg - BLCD (pdf, 405KB)

Participatie met bewonerscomité (2022)

Verslag en afspraken – 17 januari 2022 (pdf, 782KB)
Verslag vanuit comité – 25 februari 2022 (pdf, 696KB)
Reactienota – 25 maart 2022 (pdf, 578KB)

Voorlopig Ontwerp tracé Meentzoom en Bergweg 2021
- Bijlage 1 – Voorlopig Ontwerp Bergweg-Meentzoom – Blad 01 (pdf, 2,5 MB)
- Bijlage 1 – Voorlopig Ontwerp Bergweg-Meentzoom – Blad 02 (pdf, 4,52 MB)
- Bijlage 1 – Voorlopig Ontwerp Bergweg-Meentzoom – Blad 03 (pdf, 3,18 MB)
- Bijlage 2 – Ontwerpnotitie Meentzoom-Bergweg (pdf, 138 KB)

Voorlopig Ontwerp kruispunt Randweg Oost met Burgemeester Le Coultredreef 2021
- Bijlage 1 – Voorlopig Ontwerp KP Randweg Oost Le Coultredreef – Blad 01 (pdf, 548 KB)
- Bijlage 2 – Voorlopig Ontwerp KP Randweg Oost Le Coultredreef – Blad 02 (pdf, 556 KB)
- Bijlage 2 – Ontwerpnotitie Randweg Oost-Burgemeester Le Coultredreef (pdf, 181 KB)

Overige stukken
Openbare besluitenlijst gemeenteraad met betrekking tot ingediend en aangenomen amendement - 23 november 2021 (pdf, 265 KB)
Openbare besluitenlijst gemeenteraad met betrekking tot ingediende motie en amendement - 6 juli 2021 (pdf, 295 KB)
Advies klankbordgroep behorende bij Schetsontwerp (november 2019) (pdf, 5,11 MB)

Overige info
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 27 maart 2019
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 30 januari 2019
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 12 september 2018
Verslag bewonersavond 16 mei 2018 (pdf, 93 KB)
Presentatie bewonersavond 16 mei 2018 (pdf, 1 MB)
GVVP Blaricum 2017-2021 (pdf, 9 MB)

Kunt u de documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

 • Inpassing van het rechtsafvak op Randweg-Oost naar Burgemeester Le Coultredreef;
 • Functie ‘gebiedsontsluitingsweg’, waarin het tracé van de Bergweg-Meentzoom in de voorrang blijft op de zijwegen (woonstraten behouden de uitritconstructies);
 • Twee fysieke snelheidsremmende maatregelen; een verhoogd kruispuntplateau Bergweg-Meentweg-Op Caliskamp en een verhoogd plateau tussen de Slotweg en het Fransepad. Geen extra fysieke remmende maatregelen, wel meerdere visuele drempels (markering) bij oversteeklocaties voor voetgangers