Verkeersmaatregelen oude dorp Noord Blaricum

De gemeente Blaricum vindt een veilige en prettige leefomgeving belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hierin zijn (verkeers)maatregelen opgenomen ter verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in het dorp. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbinding tussen het ‘oude dorp’ en de ‘Bijvanck en De Blaricummermeent’ via de Randweg Oost, Burgemeester Le Coultredreef, de Meentzoom en de Bergweg.

In dit GVVP zijn de volgende 5 deelplannen opgenomen voor verkeersmaatregelen in het oude dorp Noord:

 1. Fietsvoorzieningen op of langs Bergweg/Meentzoom (west), in combinatie met een wegreconstructie;
 2. Veiliger inrichten van kruispunt Fransepad/Burgemeester Le Coultredreef/Meentzoom; 
 3. Plan voor opheffen verbod voor autoverkeer om rechtsaf te slaan vanaf Randweg Oost naar de Burgemeester Le Coultredreef.
 4. Plan voor opheffen inrijverboden Statenkamer en Ludenweg vanaf de Meentzoom;
 5. Plan voor opheffen verbod voor vrachtauto’s op de Burgemeester Le Coultredreef (inmiddels is besloten om hier geen uitvoering aan te geven, het bestaande verbod blijft behouden).

Uitwerking samen met bewoners (2018, 2019)

Voor de uitwerking van de maatregelen is advies gevraagd aan een klankbordgroep van 12 personen. Deze klankbordgroep is samengesteld uit ruim 40 aanmeldingen die na een eerste bewonersavond zijn binnengekomen. Daarbij is gekeken naar een evenwichtige vertegenwoordiging van bewoners van die wegen waar maatregelen effecten mogelijk merkbaar zijn.

De eerste bewonersavond vond plaats op 16 mei 2018 en daarbij waren ruim 120 bewoners aanwezig. Daarna is de klankbordgroep 5 keer bijeengeroepen om de verschillende maatregelen te bespreken. Dit heeft geresulteerd in een advies van de klankbordgroep en een aantal schetsontwerpen, die door de gemeente zijn gemaakt. Het advies van de klankbordgroep kunt u bij ‘documenten’ op deze pagina vinden. 

De schetsontwerpen zijn voorgelegd aan een breed publiek tijdens een inloopavond op 5 juni 2019. Tijdens die avond zijn ambtenaren en leden van de klankbordgroep aanwezig geweest om hierover van gedachten te wisselen.

Op 11 november 2019 is een aanvullende hooravond gehouden om opvattingen te horen van inwoners over de verkeersmaatregelen met het doel om als gemeenteraad inzicht in de mate van draagvlak te krijgen en om een goede afweging te kunnen maken in de verdere besluitvorming. Inmiddels is de klankbordgroep opgeheven.

Besluitvorming – Schetsontwerp (2020)

Op basis van de binnengekomen reacties en adviezen (onder andere van inwoners, hulpdiensten, klankbordgroep) heeft het college op 4 maart 2020 een voorlopige keuze gemaakt welke schetsvarianten verder uitgewerkt worden in een gedetailleerd ontwerp (een zogenaamd Voorlopig Ontwerp). Hierbij is tevens rekening gehouden met de globale kosten die met de verschillende schetsontwerpen samenhangen. 

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2020 het onderwerp behandeld (op basis van alle binnengekomen reacties, adviezen, inloopavonden en de hooravond) en definitief besloten om de volgende punten verder uit te werken in het Voorlopig Ontwerp:

 • Herinrichten van de Bergweg en Meentzoom, waarin de weg wordt voorzien van een nieuwe riolering, van een wegprofiel met 50 km/u bestaande uit een klinkerverharding en met brede rode fietsstroken
 • Herinrichten van kruispunt Meentzoom met Fransepad en Burgemeester Le Coultredreef tot een verkeersveilig kruispunt, met de keuze voor de krappe variant
 • Aanpak van het kruispunt van de Randweg Oost met de Burgemeester Le Coultredreef, het realiseren van een rechtsafvak;

De gemeenteraad heeft, vooruitlopend op de verdere uitwerking, de volgende besluiten genomen:

 • Het inrijdverbod op de Ludenweg en Statenkamer op te heffen door een verkeersbesluit te nemen om de borden te verwijderen, bij wijze van een proef gedurende een periode van 1 jaar, en het effect te evalueren;
  Op 30 september 2020 is het verkeersbesluit genomen. Na behandeling van 2 bezwaren in de bezwarencommissie is op basis van het uitgebrachte advies verder uitvoering gegeven aan het verkeersbesluit. Eind februari 2021 zijn de verboden opgeheven en wordt na een proef van 1 jaar de situatie geëvalueerd. 
 • Het opheffen van het bestaande vrachtverkeerverbod op de Burgemeester Le Coultredreef niet verder uit te voeren. 
  Het bestaande vrachtverkeerverbod blijft behouden.

Tot slot heeft de gemeenteraad de volgende moties en een amendement ingediend. Dit zijn aanvullende punten, wijzigingen of ideeën om nader te onderzoeken en mee te nemen in de verdere uitwerking:

 1. Motie: het voorzien in een zebrapad over de Bergweg ter hoogte van de Huizerweg in het kader van ‘voetgangers hebben een streepje voor’; 
  In het voorlopig ontwerp is een zebra opgenomen.
 2. Amendement: het voorzien in doorlopende voetpaden langs de Bergweg en Meentzoom;
  In het voorlopig ontwerp is een doorlopend voetpad opgenomen.
 3. Motie: te onderzoeken welke aanpassingen van het bestaande kruispunt Randweg Oost met de Burgemeester Le Coultredreef mogelijk zijn om de veiligheid voor met name fietsers en voetgangers te verbeteren;
  In het voorlopig ontwerp zijn aanvullende maatregelen opgenomen voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op en rondom het kruispunt. 
 4. Motie: in overleg te treden met het Openbaar Ministerie om het veiligheidsbelang op het kruispunt van de Randweg Oost en de Burgemeester Le Coultredreef van herplaatsing camera’s ten behoeve van snelheidscontroles en roodlichtcontroles te onderstrepen en af te dwingen;
  Verzoek is in behandeling bij het OM. Afhankelijk van het besluit van het OM kan een camera meegenomen worden in de uitvoering.

Vervolgproces van schetsontwerp (SO) naar voorlopig ontwerp (VO)

Begin 2021 is samen met verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics het schetsontwerp (de eerste ideeën en alternatieven) uitgewerkt naar een gedetailleerd voorlopig ontwerp voor het tracé van de Bergweg en Meentzoom en het kruispunt van de Randweg Oost met de Burgemeester Le Coultredreef. Het schetsontwerp en de eerder genomen raadsbesluiten, moties en het amendement zijn samen de basis geweest hiervoor. Het Voorlopig Ontwerp omvat, tot in detail, de voorkeursinrichting van de openbare ruimte. In het ontwerp is rekening gehouden met richtlijnen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaar. Het Voorlopig Ontwerp kunt u bij ‘documenten’ op deze pagina vinden.

Heeft u nog vragen of wilt u ons wat laten weten?

U heeft tot en met 30 juni 2021 de gelegenheid om te reageren en vragen te stellen. U kunt uw vragen of reactie mailen naar verkeerskundige de heer Kraaikamp (f.kraaikamp@belcombinatie.nl) onder vermelding van GVVP Blaricum of telefonisch contact opnemen via 14 035.

Hoewel de vragen en/of opmerkingen het liefst schriftelijk worden ontvangen, kunt u indien u dit wenst inspreken in het Ronde Tafel Gesprek (22 juni 2021) op dit Voorlopig Ontwerp. Hiervoor moet u zich vooraf aanmelden (uiterlijk maandag 21 juni vóór 12.00 uur) bij de griffier (griffier@blaricum.nl). De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon. Als er meerdere insprekers zijn, kan het zijn dat deze tijd wordt gekort. Het advies is om tijdig in een e-mail te vermelden wat u aan de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden onder de raadsleden en de spreektijd gebruikt kan worden om hierop een toelichting te geven.

Besluitvorming in 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei 2021 besloten om in te stemmen met het Voorlopig Ontwerp. Het plan wordt in het beeldvormende Ronde Tafel Gesprek (RTG) van de raad behandeld op 22 juni 2021. De behandeling en besluitvorming is voor de gemeenteraad gepland op 6 juli 2021.

Documenten

Voorlopig Ontwerp tracé Meentzoom en Bergweg
- Bijlage 1 – Voorlopig Ontwerp Bergweg-Meentzoom – Blad 01 (pdf, 2,5 MB)
- Bijlage 1 – Voorlopig Ontwerp Bergweg-Meentzoom – Blad 02 (pdf, 4,52 MB)
- Bijlage 1 – Voorlopig Ontwerp Bergweg-Meentzoom – Blad 03 (pdf, 3,18 MB)
- Bijlage 2 – Ontwerpnotitie Meentzoom-Bergweg (pdf, 138 KB)

Voorlopig Ontwerp kruispunt Randweg Oost met Burgemeester Le Coultredreef
- Bijlage 1 – Voorlopig Ontwerp KP Randweg Oost Le Coultredreef – Blad 01 (pdf, 548 KB)
- Bijlage 2 – Voorlopig Ontwerp KP Randweg Oost Le Coultredreef – Blad 02 (pdf, 556 KB)
- Bijlage 2 – Ontwerpnotitie Randweg Oost-Burgemeester Le Coultredreef (pdf, 181 KB)

Overige stukken
Advies klankbordgroep behorende bij Schetsontwerp (november 2019) (pdf, 5,11 MB)

Overige info
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 27 maart 2019 
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 30 januari 2019 
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 12 september 2018 
Verslag bewonersavond 16 mei 2018 (pdf, 93 KB) 
Presentatie bewonersavond 16 mei 2018 (pdf, 1 MB)
GVVP Blaricum 2017-2021 (pdf, 9 MB)
 

Kunt u de documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.