Verslag bijeenkomst 12 september 2018 GVVP Blaricum

Opmerkingen en vragen uit de 2e bijeenkomst van de klankbordgroep over GVVP, tijdens en na afloop van presentatie.

Datum: 12 september 2018
Aanwezig: Henk Meijer, Krijn Griffioen, Hans Willard,  Nico Snel, Joost de Boer, Edith Westra, Aad Osse, Robert Eijpe, Harry Loman, Lex Durlacher, Hans van Riet, Erik Grootkarsijn (verkeerskundige HAS Koning), Frans Kraaikamp (verkeerskundige gemeente), Peter de Cock (verkeerskundige gemeente), Anne Baas (facilitator communicatie gemeente), Brechtje Bakker (facilitator communicatie gemeente).
Afwezig met bericht: Frans Ruijter
 

Opmerkingen, vragen en opdrachten

Opmerking: 5 maatregelen door raad vastgesteld.
Vraag over/bij: Bij gemaakte keuzes voor een fietspad a/d Bergweg
Vraag over/bij: Waarom Eemnesserweg niet meegenomen als ontsluitingsweg?
Vraag over/bij: Over fietsersonderzoek/ cijfers bij conclusie vervolgroute fietsers van Le Coultredreef (en andersom), met name locatiepunt van telling fietsers op schapendrift: fietsers naar sportvelden zijn zo niet meegeteld. Dit geeft vertekend beeld.
Opmerking: Le Coultredreef wordt met opheffing inrijverbod vrachtverkeer drukker.
Opmerking: Rechtsaf toestaan geeft geen hogere intensiteit.
Vraag over/bij: Over basis van huidige verbod voor vrachtwagens Le Coultredreef, toezegging aan bewoners. Dit klopt niet met wat er in het plan staan.
Vraag over/bij: Samenstelling van geconsulteerde bewonersgroepen qua gebieds-vertegenwoordiging (bijeenkomsten 2017).
Vraag over/bij: Wat was de doorslag voor keuze doelstellingen van het plan.
Opmerking: Onvoldoende /ontbreken aandacht voor senioren, voetgangers, paarden bij uitgangspunten GVVP plan.
Vraag over/bij: Waar is de studie naar sluipverkeer A1/A27?
Vraag over/bij: Mandaat van de klankbordgroep, kader, positie bewoners in relatie tot participatieladder -> vraag voor de raad.
Vraag over/bij: Is de aanleg /uitbreiding van de fietspaden ook bedoeld als stimulerende maatregel? Antwoord: JA.
Vraag over/bij: Model effecten verkeersdoorstroming: wat zijn de uitgangspunten voor de Bergweg en de Meentzoom in het model (qua functie straat)?
Opdracht:  Werk het model door in meerdere scenario’s. Neem de A1 en A27 daar in mee. Opdracht: Onderzoek de scenario’s met wel of geen inrijverbod:

  • qua verkeersdrukte
  • qua geluidsoverlast
  • qua fijnstof

Vraag over/bij: Meentzoom/ Bergweg: Wat is de verkeerstroom voor de huidige weg?

Opmerking: 3 auto’s per minuut meer op de Bergweg, als ik het zo bereken.
Vraag over/bij: Openstelling rechts richting Le Coultredreef: er staat een afname van 150 op de Randweg  (toename Le Coultredreef) ; waar gaan deze auto’s naar toe, wat is het, sluiperkeer?
 

Afspraken voor volgende keer:

  1. De klankbordgroep spreekt komende dinsdag in tijdens het RTG. Stelt de vraag aan de raad: wat is ons mandaat als klankbordgroep, in relatie tot de participatienota (meedenken, meedoen, consulteren, meebeslissen, etc.? )
  2. Gemeente geeft antwoord op de relevante vragen die eerder (tijdens de laatste bewonersinformatieavond) gesteld zijn over Le Coultredreef.
  3. Gemeente zet relevante stukken zoals presentatie en achtergrond informatie klaar op Alfresco platform.
  4. Volgende klankbordgroep bijeenkomst is gepland voor woensdag 17 oktober 19.30. Informatie over voorbereiding en agenda volgt.