Verslag bijeenkomst 27 maart 2019 GVVP Blaricum

Verslag van de klankbordgroep bijeenkomst over het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017-2021.

Aanwezig: Harry Loman, Marike Ton, Frans Ruijter, Paul Hulzink, Robert Eijpe, Aad Osse, Edith Westra, Krijn Griffioen, Gabrielle Hoijtink, Henk Meijer. Frans Kraaikamp (gemeente Blaricum, verkeerskundige) Jos Hengeveld (verkeerskundige), Jaap Bood (gespreksleider), Ginny Mulder (gemeente Blaricum, communicatie), Suzanne Hesterman (notulist)
Afgemeld: Joost de Boer, Lex Durlacher en Hans Willard.
 

Welkom

De heer Jaap Bood heet iedereen welkom en stelt zich voor als gespreksleider voor deze bijeenkomst,  in het verleden was hij wethouder in Eemnes. Hij vervangt Theo Reijn de voormalig gespreksleider, aangezien Theo Reijn inmiddels is benoemd als wethouder van Eemnes.

Inleiding

Vandaag wordt de terugkoppeling van de alle verkeerstellingen besproken. De definitieve versie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan  2017-2021(GVVP) beschrijft de totale verkeerssituatie in Blaricum en is goedgekeurd door de gemeenteraad. In het GVVP is een vijftal maatregelen opgenomen die tezamen door het college worden uitgewerkt samen met de klankbordgroep oude dorp noord.
De heer Bood verzoekt de leden van de klankbordgroep (KBG) daar nog eens goed naar de schetsontwerpen te kijken en daarmee dan ook een advies uit te brengen aan het college van B&W. De klankbordgroep fungeert als een adviescommissie en het B&W nemen deze adviezen mee in de besluitvorming. B&W zal besluiten welke varianten worden uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.

De inspraak volgt nadat het college de schetsontwerpen vrijgeeft om te bespreken met belangstellenden in de vorm van een inloopavond of een inspraakavond. De gemeente ligt op deze avond de plannen toe. De leden van de Klankbordgroep mogen tijdens deze avond indien gewenst een toelichting geven op de plannen.
Alle belanghebbendenkunnen op de avond zijn of haar mening geven, middels een reactieformulier. Het college bundelt alle reacties in een reactienota en stuurt dit vervolgens naar de raad. De raad zal er uiteindelijk een beslissing over nemen. De globale kosten, die met de uitvoering gemoeid zijn, worden hierin ook meegenomen. Het besluit zal zich in de 1e helft van dit jaar afspelen en aan de hand van de keuze kunnen er definitieve plannen gemaakt worden,  de uitvoering start op zijn vroegst in juni/juli 2020.

Vragen

Een bewoner vraagt of het GVVP nu wel is goedgekeurd want nu wordt er weer  gesproken over goedkeuren.
Antwoord: De heer Bood geeft aan dat het niet wil zeggen dat elke maatregel tot uitvoering komt.

Een bewoner geeft aan dat er om een mening wordt gevraagd, maar het kunnen ook bezwaren zijn m.b.t vrachtwagens en dan zijn ze het er niet mee eens. Antwoord: Dit kan ook worden aangegeven in het advies en wordt ook meegewogen. Uiteindelijk beslist de raad, het advies wordt niet in de wind geslagen.

Een bewoner vraagt in hoeverre de heer Bood is bijgepraat over de bezwaren van de klankbordgroep, wat er gedaan is met de dingen die zij al eerder gedaan hebben en wat de visie van de heer Bood is. Bij de eerste bijeenkomst van de KBG was de brandweer ook aanwezig, nu gaan zij apart hun advies uitbrengen. Wat is er veranderd?
Antwoord: De heer Bood geeft aan dat hij inderdaad is bijgepraat, hij weet niet wat er verder is ingebracht. Hij richt zich vooral op het proces.
De politie en de brandweer komen beide met een apart advies op de schetsontwerpen. Deze worden door het college meegenomen in de besluitvorming.

Een bewoner vraagt zich af of de klankbordgroep voor de bühne is of niet.
Antwoord: De klankbordgroep kan een advies opstellen en is een adviescommissie, de KBG mag ervan uitgaan dat hun advies zwaar weegt. Zij kennen de situatie en waar de pijnpunten liggen.  Het advies is echter niet bepalend, de raad neemt uiteindelijk het besluit.

Een bewoner geeft aan dat de KBG nu 3 keer een verschillende begeleider hebben gekregen en steeds een beperkter mandaat. Vorige keer is er aangegeven dat hun advies belangrijk is en als men daarvan wil afwijken dit met goede argumenten dient te gebeuren.
Antwoord: De gemeente geeft aan dat zij binnen de opdracht verkeersmaatregelen oude dorp noord 5 opdrachten hebben en dat het over deze maatregelen zal gaan.  Zij proberen de KBG te overtuigen van deze goede ideeën. Er zijn vragen gesteld en deze zijn genoteerd dit gaat echter buiten de scope van deze opdracht. Het beleidsplan is namelijk op grote lijnen. Tijdens dit proces zijn er een stuk of 60 maatregelen uitgekomen, daar is door de raad een prioritering aan gegeven. Uit deze prioritering komt een definitieve lijst waar de gemeente mee aan de slag is gegaan. Het GVVP is vastgesteld door de raad. De daadwerkelijk wijze van uitvoering van de maatregel staat ter discussie. Uw mening wordt meegenomen in de afweging.

Een bewoner geeft aan dat er vragen gesteld zijn en hebben ook onderbouwing gevraagd bij de vorige bijeenkomst. De gemeente had beloofd een week voor de volgende bijeenkomst alle vragen te beantwoorden. Dit is echter niet gebeurd. Als er wordt gezegd dat er draagvlak is. Waar komt deze onderbouwing vandaan? Dit is toegezegd de afgelopen vier vergaderingen, maar hier zijn nog geen antwoorden van ontvangen. De toezegging is gedaan dat het er aan komt en dit wekt geen vertrouwen, vervolgens komt het er niet.
Antwoord: De gemeente geeft aan dat het geen zin heeft om het GVVP ter discussie te stellen of vragen te stellen hoe dit tot stand is gekomen. Het GVVP is tot stand gekomen op basis van verkeerskundige argumenten en op basis van de knelpuntenanalyse waar 700 reacties op zijn binnengekomen. Op basis van de input is het GVVP vastgesteld met een aantal conceptmaatregelen erin. De Klankbordgroep kan op deze maatregelen straks  reageren door middel van een schriftelijk advies richting het college. Het GVVP is niet zozeer tot stand gekomen op basis van inbreng door inwoners, maar op basis van verkeerskundige argumenten. Deze worden bij behandeling van de maatregelen nader toegelicht.

De gemeente geeft aan dat er een link is doorgestuurd met tellingen en vraagt aan alle aanwezige klankbordleden of dit een goede manier is die goed bruikbaar is.
De klankbordleden geven aan dat de tellingen niet zo veelzeggend zijn, een auto uit de 1e of 2e categorie, is dit belastend of niet?
Antwoord: De gemeente ligt tijdens de behandeling van de maatregelen de cijfers verder toe. Het vergelijken van de tellingen geeft ook inzicht in wat veel is en wat minder verkeer is. Conclusie; het is een goede manier om gegevens op deze manier te delen.

Doel vervolg van de avond

In principe is het voorstel van de gemeente om de schetsen op tafel te leggen en daarna door te gaan met de andere drie maatregelen, te weten: opheffen vrachtverbod Burg. Le Coultredreef, aanleggen rechtsafvak/ opheffen rechtsafverbod Randweg oost, opheffen inrijdverboden Statenkamer en Ludenweg.

 1. Varianten veiliger inrichten kruispunt Fransepad/Burgemeester Le Coultredreef/Meentzoom
  Variant 3 (zonder middeneiland) deze is veiliger dan variant 2. Fietsstroken worden geasfalteerd en de weg met bestrating/klinkers. Bocht is wel bijna hetzelfde die er nu ook al ligt bij variant 3.
  Varianten worden nog bijgewerkt door de gemeente en als PDF toegestuurd. Er gaat nu nog niets naar de raad. Er is echter nog niet gekozen voor een definitieve variant.
  Voorstel KBG; binnen de bebouwde kom 30 km, dit is inmiddels ook landelijk nieuws doordat de RAI hier aandacht voor heeft gevraagd. Helaas kan hier niet op gehandhaafd worden.
  Gemeente geeft aan dat in het GVVP de Bergweg en Meentzoom zijn gecategoriseerd als Gebiedsontsluitingsweg (50 km/u). De KBG mag haar wens voor 30 km/u opschrijven zoals zij dit het beste vindt. Het is uiteindelijk aan het college en de raad om hier een afweging in te maken.
   
 2. Opheffen verbod rechtsaf slaan vanaf Randweg oost
  Er wordt in dit kader een vraag gesteld over de ongelijkvloerse kruising van fietsverkeer van de Randweg Oost tussen de Burg. Le Coultredreef en de Bijvanck. Is een rechtsafvak geen weggegooid geld als er straks een andere kruispunt aansluiting komt? De gemeente geeft aan dat verdiepen van de Randweg Oost niet heel kansrijk is wat betreft de kosten.  Het tweerichtingen fietspad maakt het lastig om iets aan de andere kant te doen en er moet rekening worden gehouden met natuurgebied. Op dit moment lijkt een ongelijkvloerse kruising over de Randweg Oost ten oosten van de Le Coultredreef het meest kansrijk.

  Opheffen verbod rechtsafslaan. Aanleg rechtsafvak
  Wat betekent dit voor het verkeer?
  100 auto’s in de spits is iedere minuut 1 of 2 auto’s.

  Hoe zit het met het kruispunt op de Huizerweg - Bergweg? Mensen uit het dorp hebben een voorkeur voor het rechtsaf slaan. 

  Wat is er mis met de huidige situatie? De gemeente geeft aan dat als er gekeken wordt naar het hele netwerk het verkeer eerlijker kan worden verdeeld over de wegen. Vanuit de Bijvanck moet nu omgereden worden via de Huizerweg. De kortste weg is echter via de Randweg oost en de Burg. Le Coultredreef.

  Wijken die hier boven liggen en hier van profiteren, is relatief. Er is een toename maar het effect op de Bergweg is minder.

  Is er ook gekeken naar sluipverkeer?
  Knooppunt Huizerweg -Bergweg wordt drukker en men moet steeds langer wachten.
  Gecontroleerd rechtsaf is prima, geeft de mensen wel de mogelijkheid om af te kunnen slaan.

  Wat wil de gemeente nu van de KBG?
  De klankbordgroep wil graag een onderbouwd voorstel om rechtsaf aan te leggen, niet van 1 alinea maar met een toelichting van de verkeersstromen en horen graag het advies van de KBG. Het gaat nu puur om het openstellen voor rechtsaf slaand verkeer.
  De Burgemeester Le Coultredreef is een landelijke weg en wordt misschien wel 20 % drukker. De KBG wil meegeven dat hier voorzichtig mee om moet worden gegaan. Er zitten ook nog andere aspecten aan.

  Is er ook nagedacht om er op een andere plek rechts af te slaan?
  Voorstel KBG; Zo veel mogelijk de landelijke inrichting behouden van de Burgemeester Le Coultredreef.
  Conclusie; KBG is akkoord maar met een lichte toestroom. Maak een weg met een dorpskarakter en houd rekening met een landschapssfeer.
   
 3. Opheffen vrachtverkeerverbod op de Burgemeester Le Coultredreef
  Volgens de gemeente rijdt er nu ongeveer 1 % vrachtverkeer met ontheffing. De verwachting is dat dit naar 3 of 4 % gaat stijgen. Een betere verdeling over het netwerk, is het hoofdargument van de gemeente om dit vrachtverkeerverbod op te heffen. De KBG geeft aan hierop tegen te zijn. Aanwezigen vrezen dat de route een sluiproute wordt bij files op de A27 en A1, en via TomTom en GoogleMaps tot grote drukte kan leiden. De gemeente geeft aan dat dit kan worden opgenomen in het schriftelijke advies richting de raad.
  Conclusie; Meerderheid van de KBG geeft aan hier niet voor te zijn.
   
 4. Opheffen inrijverboden Statenkamer en Ludenweg
  Het voorstel van de gemeente is om hier een tweerichtingverkeer te maken en zien geen angst voor extra toename van verkeer. Voor de fietser is het veiliger dat het tweerichtingen is.
  Conclusie; KBG stemt in met dit voorstel, het heeft weinig impact want er zou ook zo weer een ander bord neergezet kunnen worden.

Hoe verder

De gemeente zal komende week notulen versturen met alle stukken die besproken zijn en de KBG zal naar aanleiding van deze notulen een advies schrijven voor het B&W. De gemeente zal ook een als dan planning meegeven.
Op basis van de planning van de gemeente zullen er twee data voorstellen komen voor het KBG. Robert Eijpe meldt zich aan om het advies op te schrijven.

Vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.