Verslag bijeenkomst 30 januari 2019 GVVP Blaricum

Verslag van de klankbordgroep bijeenkomst over Verkeersplannen oude Dorp Noord op 30 januari 2019.

Aanwezig: 11 personen: Harry Loman, Marike Ton, Frans Ruijter, Paul Hulsink, Robert Eijpe, Aad Osse, Edith Westra, Krijn Griffioen, Gabrielle Hoijtink, Lex Durlacher, Henk Meijer. Frans Kraaikamp (gemeente Blaricum, verkeerskundige) Jos Hengeveld (verkeerskundige), Theo Reijn (gespreksleider), Brechtje Bakker (gemeente Blaricum, communicatie).
Afgemeld: Joost de Boer en Hans Willard.
 

Introductie

Op 28 november 2018 is de derde klankbordgroep bijeenkomst gehouden. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is toen nog uitgebreid gediscussieerd over het mandaat en de rol van de Klankbordgroep. Resultaat van de inspraak en discussie in RTG september 2018 is dat het gaat om 'consulteren' over de uitvoering van het raadsbesluit. Concreet betekent dit volgens participatieladder uit GVVP:

  • gemeente stelt de agenda samen;
  • betrokkenen formuleren problemen en oplossingen;
  • deze ideeën spelen een volwaardige rol en de gemeente verbindt zich in principe aan de resultaten;
  • gemeente mag afwijken, maar dan goed gemotiveerd.

Kijkend naar deze maatregelen en de uitgangspunten GVVP hebben wij in november 2018 voorstellen en aandachtspunten voor de herinrichting van Bergweg/Meentzoom en het kruispunt bij het Fransepad aan de ambtenaren meegegeven om op basis daarvan een aantal mogelijkheden te schetsen.

Robert Eijpe: Er moeten vrachtwagens doorheen. Le Coultredreef consulteren bij de uitvoering van het raadsbesluit. Als die er komen. Zo zijn we aan de slag gegaan.
Ik kan het niet rijmen met de vorige keer, toen zei u dat we dat vooruitschuiven,
Theo: Er is een discussie geweest in de RTG, n.a.v. een bewoner die daar heeft ingesproken. De vraag aan de raad was: Wat is het mandaat van de klankbordgroep? Antwoord van de raad was: meedenken over de uitvoering van het raadsbesluit. Zo heb ik het vorige keer letterlijk benoemd. Concreet betekent dit: de gemeente stelt de agenda samen. Betrokkenen formuleren vanuit klankbordgroep. Het gaat in deze klankbordgroep om 5 maatregelen: fietsvoorziening Bergweg/Meentzoom-west; veiliger inrichten kruispunt Fransepad/Burgemeester Le Coultredreef/Meentzoom; opheffen verbod rechtsaf slaan vanaf Randweg oost; opheffen inrijverboden Statenkamer en Ludenweg; opheffen vrachtverkeerverbod op de Burgemeester Le Coultredreef.
Meijer: ik heb contacten in de fractie D66, volgens deze fractie is er nog steeds discussie mogelijk over wel of geen vrachtwagenverkeer. Meerderheid van deze groep vindt het een discutabel onderwerp. De aanzuigende werking van verkeer. Vorige keer hebben we vragen over cijfers gesteld.
 
Harry Loman: we gaan een aparte notitie aan de raad sturen als het geen discussiepunt meer is.
Frans Ruijter: dit zal door de raad besloten moeten worden.
Theo: U heeft gelijk, elk raadsbesluit kan herroepen worden, dat is ons democratische stelsel. De klankbordgroep heeft de opdracht om te kijken naar de uitvoering van het raadsbesluit.
Robert Eijpe: Handig lijkt het dat de werkgroep eerst kijkt naar het vrachtverkeer, omdat dit invloed heeft op de andere maatregelen. Ik voel me er een beetje misbruikt in.
Theo: Mijn opdracht is heel duidelijk. Mijn opdracht is: praat met de klankbordgroep over de uitvoering van het raadsbesluit. Als er vrachtverkeer door de straat komt, dan moet je misschien kijken dat je de straat zo inricht dat u er geen of minder last van hebt. Zo heb ik het u verteld.
Robert, ik mis dat we vragen hebben gesteld, volgens ons is vrachtverkeer een van de belangrijkste maatregelen… Er gaat mogelijk vrachtverkeer doorheen, afhankelijk van de maatregelen. Als wij constateren dat er praktisch onmogelijkheden zijn. Dan is dat hier om te kunnen zeggen.
Edith Westra: We hebben de vorige keer eerste een half uur gediscussieerd over de andere punten en toen mochten we niet meer over de Le Coultredreef überhaupt iets zeggen. Vrij aanzienlijk deel van deze mensen een ander beeld hebben van wat er vorige keer is gebeurd.
Het verbaast mij dat u zegt dat vrachtverkeer vorige keer al een gepasseerd station is.
Robert: Er zijn zorgen in de buurt.
Theo: Ik heb geen belang hier. We kunnen rustig tegen college zeggen: we zijn bij elkaar geweest, herinrichting van twee punten in schetsen verwerkt. Maar we komen niet verder, en wij geven als klankbordgroep de opdracht terug.
Robert: We zijn 5 keer bij elkaar geweest, we hebben al die keren om informatie gevraagd. U heeft toen gezegd onze gevoelens worden voor een deel genegeerd. Ik voel dat ik hier zit voor de procedure van de Raad van State, en dat vind ik heel jammer. En ik kom hier nu dat de informatie weer niet heb gekregen en weer op laatste moment hoor dat er vanavond een sessie is, bij onze achterban is de zorgen nog vier keer groter. Wat is jullie plan erbij. Ik ben echt lost. 
Frans Ruijter: we moesten naar Alfresco, ik heb er niks ik vind er niks. We krijgen niks, ik voel me genaaid als groep. Wat doen we eraan. Peter de Cocq zei nog alle 5 punten zijn om te bespreken en nu hoor ik dat niet meer, ik ben echt boos.
Edith: We hebben hier hei en wei gekregen. En benoemt het. Dat is mijn hoop dat we nog iets duidelijk kunnen maken aan de raad. Wanneer wordt de Le Coultredreef bij dit plan betrokken?
Robert: ik zit hier niet voor mijn lol. Ik vind het zo jammer dat er hier een negatief gevoel uit komt. Ik denk dat ik niet alleen voor mijzelf spreek. Het zou toch uitermate treurig zijn dat we hier als actiegroep weg moeten. Ik zie dat er gemeten wordt, ik zie dat jullie ook echt wel doen met feedback. Maar ik baal wel dat er geen openheid gegeven wordt. Bij de eerste en tweede vergadering is indruk gegeven dat er ruimte is en nu voel ik me een stukje klapvee. Kom nou eens keer met antwoorden in plaats van wegwuiven. Het vrachtverkeer is een heel belangrijk punt voor dit stuk, ik heb waardering voor jullie, maar geef ook ons waardering en de informatie die we vragen en nodig hebben.( …)
Theo: ik stel toch voor dat we kijken naar de 4 varianten met toelichting. Hoe ziet dat eruit. Hoe gaat het met parkeren en snelheid. Gisteren hele discussie in de raad geweest over 30 km. Betekent ook dat 50 km nu leidend is.
Harry Loman: Dan stoppen we er mee we kunnen beter met de raad gaan praten.
Frans: we verzamelen alles en koppelen we het terug.
Theo: Twee zaken die u duidelijk heeft genoemd: 30 km en verkeersremmers. De gemeenteraad heeft gisteren aangegeven dat het 50km blijft. Verkeersremmers geven problemen voor de brandweer. Verkeersremmers en 30km zijn dus nu niet in de schetsen opgenomen Ik ben het met Frans Kraaikamp eens dat we uiteindelijk verslag aan de raad moeten uitbrengen. Dan kunnen wij naast de uitgewerkte schetsen ook gemotiveerd aangeven dat de klankbordgroep besluiten van de raad aangepast wil zien.
Vanavond liggen er een viertal eerste schetsen op tafel. Dat wil ook zeggen dat hier nog geen enkele kostenraming of iets dergelijks voor is gemaakt en er ook nog overleg met Welstand, Politie en Brandweer moet plaatsvinden.
Henk Meijer: ik vind wel dat als we dingen doen , dat moet worden vastgelegd. Ik voel dat we een bepaalde richting worden geduwd. Onze mening doet er niet toe, ik vind dat dit moet worden vastgelegd. Dat er concreet ook dit soort dingen moeten worden vastgelegd. Er wordt op een bepaalde manier gemanipuleerd. We moeten naar de raad, wij voelen gewoon dat die dingen niet helemaal kloppen, dan moeten we dit consulteren en rapporteren.
Frans Ruijter: Waarom hebben wij nog steeds geen informatie gehad. Gedwongen op alfresco te gaan.
Alleen plan staat erop.
Robert IJpe: Op de tweede vergadering hebben we gevraagd of er antwoord zou komen.
Derde vergadering ook niet gebeurd, ook geen onderbouwing. Wij vragen openheid over alle punten die er zijn, die krijgen we niet. Ik heb niet het gevoel dat ik nog over dingen mee kan praten.
Dat is het advies van deze werkgroep, 30 km en een consulterende status:  wat zijn dan gegronde redenen om af te wijken?
Frans Ruijter: heel veel vragen niets terug gehoord. Ik zit hier in mijn vrije tijd en u draait gewoon uurtje factuurtje. Het kost u niets. 
Robert IJpe: we zouden antwoord krijgen.
(…)
Theo: Over de nog te volgen procedure. Er komt nu eerst een inloopbijeenkomst voor alle bewoners. Ik stel voor dat na het overleg met brandweer, politie, welstand e.d. de klankbordgroep nog een keer bij elkaar komt en dat u aan mij exact doorgeeft wat u nodig heeft. Ik ga dan regelen dat u die info krijgt. Voor de inloopbijeenkomst maken we schetsen waarop andere bewoners kunnen reageren.. Het zou handig zijn als we vanuit de klankbordgroep komen tot een voorkeursvariant. Na de inloopavond gaat het officiële inspraaktraject beginnen. In dat traject kunt u heel goed aangeven waar uw bezwaren liggen, en dan zal het college en de raad dit heel goed moeten motiveren. Voorstel om toch te gaan kijken naar de schetsen en vervolgens vertelt u ons waar u nog behoefte aan hebt.
Robert; 5 maatregelen en over twee hebben we het gehad. Ik heb via de raad begrepen dat ze de Bergweg relatief snel willen aanbesteden.
Theo: Ik schets wat de procedure is, als we voortvarend met elkaar werken, dan zou voor de zomervakantie de inspraakbijeenkomst nog gehouden kunnen worden. Na de zomer volgt dan college, RTG en raad en dan 3e kwartaal aanbesteding. De raad kan dan in het vierde kwartaal een beslissing nemen.
Robert Eijpe: Ik heb gehoord van een raadslid dat gescheiden fietspad al door de raad is. En dat aanbesteding binnen 4 weken moet plaatsvinden.
Jos Hengeveld: Dat klopt niet, het kan ook niet. Op moment dat we schets hebben is dit te globaal om kosten te berekenen, daar gaan we allemaal goed naar kijken. Daarna volgt een voorlopig ontwerp (VO): waar zitten kabels en leidingen, waar staan lantaarnpalen. Daarna volgt een definitief ontwerp (DO). Dan gaan we kijken welke steentjes etc. En pas bij VO volgt de kostenraming, waar raad akkoord mee moet gaan. Tot slot, als we wat doen met de weg dan moeten werkzaamheden worden ingepland. Theo aan Robert: U zei ook iets over een vrijliggend fietspad. Daar heeft de raad wel een voorkeur voor uitgesproken, maar u hoort net al dat de raad wel kan willen, maar het moet ook kunnen.
De raad heeft gisteren al besloten dat ze geen 30 km willen. Er is een motie ingediend om alle wegen in Blaricum 30 km te maken die heeft het niet gehaald. We kunnen niet van alle wegen 50 naar 30 km maken; dat is beleid. Maar je kunt als raad wel besluiten af te wijken van beleid dat is vastgesteld.
Robert: Rekenen jullie uit wat tijdswinst is. Als ze richting kruispunt Huizerweg gaan, dan halen ze (automobilisten) 30 niet eens. Als ze richting Bijvanck rijden, gaan volop de rem omdat ze bocht in gaan.
Theo: U moet er van uit gaan dat de brandweer meestal berekeningen maakt als ze een adviesrapportage maken. Ik weet niet of ze zo’n rapportage maken of mondeling adviseren. Voor de gemeente is leidend welk advies vanuit de brandweer wordt gegeven.
 

Bespreken van de 4 varianten

Toelichting Frans K. en Jos: Kruising Franse Pad en Le Coultredreef. Ook voor aantal onderdelen dwarsdoorsneden. Wat er nog niet inzit is waar we snelheidsremming doen, los van brandweer. Ook parkeervakken heb ik niet ingetekend. Als er een fietspad ligt, kun je niet meer parkeren.
Robert: heb je ook een schets van de huidige breedte. 6 meter is de rijbaan nu.
Variant fiets suggestie stroken en variant vrij liggend fietspad.

Basisvariant 1:
Minimale aanpassing, stroken. Los van snelheidsvoorziening, bord 30 – 50, en afremmen inrichting. Hoe breder de weg hoe hoger vaak de snelheid, stroken werken visueel versmallend. Plus dat mensen vaak naar het midden rijden. Verkeerskundig gaat het erom: hoe hard gaan mensen nu echt rijden. Politie handhaaft niet, ze doen er niks aan.
Robert: wethouder zei we hoeven niks te doen, politie doet toch niks. Het argument wordt gebruikt om 50 km te maken. Daadwerkelijk gereden snelheid zal hier lager liggen.
Frans K: Openbare Ministerie zegt: 30km handhaven we in principe niet,  tenzij er batterij aan regels wordt aangeven dat dit noodzaak is. Voordeel als je 50 houdt kun je snelheid makkelijker handhaven dan 30.
Henk M: Motie ging gisteravond over 30 km. Enorme consequenties, verplicht om allerlei maatregelen aan te brengen. Jos: Risico bij 30 is dat alle kruisingen gelijkwaardig worden.
Wil je dat echt geloofwaardig krijgen, een verkeerkundige zou zeggen, dit (omgeving) is buiten de bebouwde kom.
Mijn voorstel: Minimaal 1.70 of bredere fietspaden. Kopie van de Naarderweg.
De weg is gebaseerd op huidige breedte, wijziging vooral profiel wat mij betreft hoe breder de stroken hoe mooier. Krijn Griffioen bij 50 km wil Fietsersbond liever een losliggend fietspad.
 Jos: Gaat hoeveelheid verkeer en hoe mensen fietsen. We hebben straks 3 keer laten tellen. Omdat wij zeker willen weten dat het klopt, er zat fout in vorige telling. Hertelling wordt nu gedaan. Opmerking uit groep: Loods is opgebroken, bij Meentweg, vandaar dat telling niet klopt.
(…) terug naar variant. Keuze valt op Fietsstrook 1.70.
Frans K. en Jos over verharding: zijn verschillende dingen mogelijk. We zaten zelf te denken met klinkers in midden en asfalt langs de randen. Dat is beter voor het geluid en geeft kwaliteit voor fietsers en haalt snelheid er uit voor auto’s; behoud dorpse uitstraling,
Henk Meijer; Houden jullie rekening met de geluidsnorm: ja. (Jos) 68 db aangenomen.
Jos: we gaan het hoe dan ook monitoren. Robert: als ik ergens 30 mag rijden auto’s 40 en als ik 50 mag en ik maak een mooie weg, dan gaan ze 60 rijden. We gaan zelfde maatregelen aanleggen
Het zijn forensen die dit doen, niet lokaal. We willen 30 km dat hebben we vorige keer ook geroepen.
Twijfels over gladde wegdek en bordje 50 dat laat mensen hard rijden. 
Frans K.: variant met 30 bordje of zonder 30 bordje. Bij een 30 km bordje moet je ook inrichten als 30 km. Opmerking uit groep: dat is unaniem aangegeven vorige keer.
Jos: dat heb ik meegenomen, wil je echt 30 dan moet je ook kijken naar kruispunten.
In het GVVP staat een kaartje met de hoofdfietsroute. Keuze is gemaakt om fietsroute buitenom te doen, dat was de wens van de stakeholders uit vorige bijeenkomst. Plan ligt er ook omdat deze weg (Bergweg) moet aangepakt worden. Robert: let op, we hebben op deze route meerdere verkeersdeelnemers dan alleen fiets en auto, Het verzoek is om voetpad aan een kant.
Jos: voorstel is om voetvoorziening te handhaven, en route compleet maken. Voetpad oversteekplaats is een mooie snelheidsremmer.
Henk M: In fietsplan staat volgens mij iets over snelfietsverkeer. Jos: Het is geen fietssnelweg, Je hebt liever een snellere route op deze route dan door de wijk.
Robert: we hebben ook aangegeven dat veel mensen recreëren. Achterom kruispunt zou mooi zijn als daar een goede oversteek komt. Het liefst als voetpad dan aan de kant bij de huizen blijft.
Jos; misschien dat er een middeneiland komt (oversteekplaats), dat is niet ondenkbaar.
Aan beide kanten Le Coultredreef ook ASB zit zelfde erin als GNR.
Vraag over aansluiting bij fietsbrug/ tunnel. Vraag over voetpad voorziening richting Le Coultredreef,

Basisvariant 2:
Jos: Ander uiterste. Vrij liggend fietspad, dat is een van de dingen wat gevraagd is om naar te kijken, hier ben je behoorlijk veel meer ruimte kwijt. Met heggetje ertussen, nog een andere impact: het parkeren van auto’s. Bij optie 1 blijft de berm. Bij optie 2 is er geen berm meer waar je kan parkeren aan die kant. Je moet dan ook iets verzinnen met parkeervakken. Je gaat bijna naar verdubbeling van de verharding in de breedte. Nu uitgegaan van hoofdrijbaan op dezelfde plek. Dat betekent dat als we fietspad aan huiszijde doen, dan gaan we over de perceelgrens heen. Daar krijgen we nooit handen voor op elkaar. Grootste impact is dus dat je veel breedte moet opofferen. Parkeervakken tussen fietsers en rijbaan. 3m fiets 1.80 voet, 2,5 -3 parkeerstrook. Anders parkeerverbod aan een zijde. Frans K: we hebben in beeld gebracht wat impact is met een vrijliggend fietspad. We constateren dan dat we parkeerprobleem niet hebben opgelost. Kruispunt Fransepad rechtsdoor trek je weg van autoverkeer.
Qua inrichting is het te optimaliseren zodat fietsers niet oversteken waar dat niet de bedoeling is.

Basisvariant 3:
Frans K.: fietspad aan de huizenzijde ligt strak aan de perceelgrens. Dat betekent dat als u de uitrit afkomt meteen fietspad treft. Deze variant heeft nog meer breedte nodig dan de buitenzijde, dit komt met name door de zichtsituatie. Voordeel is wel dat je vanuit de woningen direct fietspad zit.
Robert: als er aan die kant een voetpad ook komt, dan vind ik het een ander verhaal.
Frans K.: uitgangspunten van raad is geweest: denk daar bij ook aan vrijliggend fietspad als fietsvoorziening, Klankbord kan advies geven dat beide varianten met apart fietspad een onzalige variant vinden. Jos: Ik heb niet tot in detail ingezet omdat ik ook graag van jullie wil horen.

Basisvariant 4:
Jos: Qua verkeersveiligheid voor fietsers is deze variant misschien veiliger dan losliggende stroken. De weggebruiker kijkt naar de inrichting en niet naar bordjes. De breedte van een weg is waarschijnlijk, hoe breder de weg, is wel van invloed maar ondergeschikt. Dat wijzen onderzoeken uit. Frans K: het is nu 50. Door fietsers krijg je een optische versmalling, door de inrichting probeer je de snelheid naar beneden te halen. Ten eerste zou ik deze weg altijd 50 noemen omdat de weg dit uitstraalt. Omgeving geeft gevoel dat je op een hogere categorie zit. In Huizen hebben we dit ook op de Bellaan, 50 km weg. Sommige automobilisten begrijpen niet dat als er geen fietsers zijn er auto’s rijden.

2 tekeningen over, variant 4. Verschillen zijn wegvak breder of iets smaller, stroken breder of iets smaller. Veel mensen willen liefst zo smal mogelijk profiel voor auto’s. Fiets suggesties stroken 1.70 maken. Dan hou je als wegprofiel 2.60 over. 170, 260 170
Opmerking over voetpad hee belangrijk. Voorzieningen
Stukje voetpad doortrekken waar het niet ligt.
Voetgangers netwerk opgenomen in het GVVP. Aantal paden beperkt, past bij de inrichting, de loods richting centrum zou een route zijn waar je je eerder op gaat focussen.
Er wordt nog gesproken over fietsstraat, vrij liggende fietspaden valt af. Plan 1. Fietspaden 1.70 en kruising optie 2 toepassen en oversteekplaatsen, en voetpaden doortrekken.
30 km. Kijk ook naar de eenvoud en beperkt ruimtebeslag tussen de verschillende kruispunten.

Theo: Dus variant 1 verder uitwerking met opmerkingen, en 2 varianten kruising Franse Pad.
Kunnen jullie op de kaart de meetpunten inzetten. Ja zegt Jos. PDF naar mailadres, telpunten in een keer in een tekening.

Wat doen we met 30 km zone?
Frans K: dat kan een advies zijn van de klankbordgroep. Kunnen jullie ook uitwerken op 30 km variant. Dan moet je om de 50 meter een maatregel maken, ‘geleidertjes’. Momenteel zijn er nu 3 versmallingen. Uit de groep: Deze belemmeringen willen we graag hebben.
Frans K: We kiezen al voor een krap profiel.
Theo: Oké, dan maken wij twee varianten één in 30 en één in 50. Wijkt wel af van de opdracht die we hebben meegekregen en het wijkt af van het gemeentebeleid. We kunnen niet de verwachting wekken dat het ook zo geregeld is: er is een extra hobbel. Maar wij moeten aan college en raad wel gemotiveerd uitleggen waarom de klankbordgroep wil afwijken. Het is dan aan de raad om daar dan al dan niet in mee te gaan.
Frans K: het is een belangenafweging.
Jos: we willen niet de valse verwachtingen wekken dat het makkelijk is, dat dit dan ook gebeurt.
Robert Eijpe vraagt bij brandweer na (bezwaar 30km en berekeningen).
 

Overige afspraken:

Volgende keer uitnodiging. Termijn dat we het kunnen maken: begin maart tekeningen uitgewerkt.
Begin maart nieuwe uitnodiging, per mail pdf. N.a.v. deze avond nog eens nadrukkelijk praten bijv. met verantwoordelijke wethouder. Welke groep is er destijds uitgenodigd om mee te praten, wat is het proces geweest? Wie zijn er geweest destijds, en wat is er gezegd? U zegt er zijn meerdere belangen afgewogen, welke? Onrust zit niet alleen in de klankbordgroep, in onze achterban.
Theo: Alles wat u wilt weten, geef dat aan mij door.
Uit de groep: We willen graag onderbouwing hebben. Theo: Dat heb ik genoteerd. Er volgt nog een extra klankbordgroep.