Verkeersmaatregelen oude dorp Noord Blaricum

De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente Blaricum een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021 opgesteld.

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017-2021 staan 5 deelplannen voor verkeersmaatregelen in het oude dorp Noord. De maatregelen zijn:

  • Fietsvoorziening op of langs de Bergweg/Meentzoom-West, in combinatie met een wegreconstructie.
  • Veiliger inrichten kruispunt Fransepad /Burgemeester Le Coultredreef/Meentzoom.
  • Plan voor opheffen verbod voor autoverkeer om rechtsaf te slaan vanaf Randweg Oost naar de Burgemeester Le Coultredreef.
  • Plan voor opheffen inrijverboden Statenkamer en Ludenweg vanaf de Meentzoom.
  • Plan voor opheffen verbod voor vrachtauto’s op de Burgemeester Le Coultredreef

Uitwerking samen met bewoners

Voor de uitwerking van de maatregelen is advies gevraagd aan een klankbordgroep van 12 personen. Deze klankbordgroep is samengesteld uit de ruim 40 aanmeldingen, die na een eerste bewonersavond zijn binnengekomen. Daarbij is gekeken naar een evenwichtige vertegenwoordiging van bewoners van die wegen waar maatregelen effecten mogelijk merkbaar zijn.

De eerste bewonersavond vond plaats op 16 mei 2018 en daarbij waren ruim 120 bewoners aanwezig. Daarna is de klankbordgroep 5 keer bijeen geroepen om de verschillende maatregelen te bespreken. Dit heeft geresulteerd in een advies van de klankbordgroep en een aantal schetsontwerpen, die door de gemeente zijn gemaakt. De schetsontwerpen worden voorgelegd aan een breed publiek tijdens een inloopavond op 5 juni 2019. Tijdens die avond zijn ambtenaren en leden van de klankbordgroep aanwezig om hierover van gedachte te wisselen.

Inloopavond GVVP Blaricum

Vervolg

Op basis van de binnengekomen reacties en adviezen maakt het college in juli/augustus 2019 een voorlopige keuze welke schetsvarianten verder uitgewerkt gaan worden tot Voorlopig Ontwerp. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de globale kosten die met de verschillende schetsontwerpen samenhangen. Wij streven ernaar om dit voorstel in september 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. Na goedkeuring werkt het college de schetsen verder uit tot Voorlopig Ontwerp -  inclusief een gedetailleerdere kostenraming. Naar verwachting wordt dit voorstel in december 2019/januari 2020 voorgelegd aan het college en de raad. 

Heeft u nog vragen of wilt u ons wat laten weten?

Dan kunt u uw vragen of reactie mailen naar info@belcombinatie.nl. Onder vermelding van GVVP Blaricum.

Documenten