Geluidskaart

Op grond van de Wet geluidhinder moet de gemeente Blaricum elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart maken. Op deze kaart is te zien bij welke woningen in de gemeente sprake is van geluidbelasting, geluidhinder en slaapverstoring door verkeerslawaai.

Digitale geluidsbelastingkaart

De geluidsbelastingkaart 2021 is op 21 juni 2022 opnieuw vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Blaricum. De kaart kunt u bekijken via de interactieve website Geluidregister.

Met navigatiemogelijkheden (verplaatsen, in- en uitzoomen en zoeken op adresniveau) kunt u per locatie de geluidsituatie bekijken.

Actieplan

Op basis van de geluidsbelastingkaart stelt de gemeente een actieplan op voor de aanpak van de geluidknelpunten. Momenteel geldt het Actieplan Geluid Blaricum 2018-2023 dat op 25 juni 2019 door het college is vastgesteld. Op basis van de geluidkaart 2021 moet het college medio 2024 een nieuw actieplan vaststellen.