Spelregels voor zelfbeheer

Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van een stukje van de openbare ruimte. Dat is bijvoorbeeld een boomspiegel (stukje grond rond een boom in de stoep), plantenbak, plantsoentje of zelfs een hofje of speelplek. Bij zelfbeheer blijft het terrein openbaar toegankelijk. U mag het dus niet gebruiken als tuin voor uzelf. Voor zelfbeheer krijgt u geen geld van de gemeente. Met deze spelregels is voor iedereen duidelijk welke afspraken zijn gemaakt.

Welk groen in aanmerking komt voor zelfbeheer

In het algemeen geldt:

 • Het terrein moet eigendom zijn van de gemeente. De gemeente kan immers niet beslissen over het terrein van een andere eigenaar. De grond is en blijft eigendom van de gemeente.
 • Bomen komen niet in aanmerking voor zelfbeheer. Voor de bomen is professioneel beheer en veiligheidscontrole noodzakelijk. Het beheer van de boom of bomen zullen we in overleg afstemmen. 
 • Bermen komen niet in aanmerking vanwege verkeersveiligheid. Bovendien zijn ze onderdeel van de weg en moeten daarom bruikbaar blijven voor parkeren en of uitwijken.
 • In eerste instantie komen parken of parkjes en grote groenzones niet voor zelfbeheer in aanmerking. Dit zijn de ‘dragers’ van het openbaar groen, we willen hier een eenduidig beeld. Ook bijenlinten en bloemrijke bermen en of gazons komen niet in aanmerking, omdat daarvoor specialistische kennis nodig is van bijvoorbeeld maaitijdstippen en gewenste en ongewenste soorten. Eventueel kunnen dit soort gebieden in zelfbeheer worden uitgegeven aan een groep vrijwilligers. Mits onder begeleiding van een deskundige en met goede afspraken over het gewenste beeld. Die deskundige kan iemand in de vrijwilligersgroep zijn of iemand van de aannemer. 
Spelregels voor het beheer en onderhoud
 • Het terrein blijft openbaar toegankelijk en zichtbaar vanaf de openbare weg: er mag geen heg, hek, schutting of andere bebouwing worden aangebracht zoals muurtjes, schuren, palen. 
 • Het groen mag niet over het trottoir of de weg groeien.
 • Houd er rekening mee dat smaken verschillen en misschien niet iedereen blij is met uw zelfbeheer.
 • Er mogen geen (chemische) bestrijdingsmiddelen worden gebruikt omdat die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier en daarnaast het grondwater vervuilen.
 • U moet veilig werken en mag de doorgang niet belemmeren tijdens het werk. 
 • Houd rekening met broedende vogels en andere dieren. Het is niet toegestaan nesten te verstoren of te vernietigen.
 • De gemeente behoudt altijd het recht om werkzaamheden uit te laten voeren op het stukje openbare ruimte dat u onderhoudt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er onderhoud aan de bomen moet plaatsvinden. De wijkbeheerder geeft zoveel mogelijk vooraf aan als er iets moet gebeuren. 
Samen met anderen een stuk openbare ruimte onderhouden

Het is mogelijk om samen met anderen een terrein te onderhouden. Graag zelfs! Want uit ervaringen blijkt, dat het onderhoud een stuk leuker en gezelliger kan worden, als u dat met meer mensen doet. Ook is het makkelijker om elkaar af te wisselen, bijvoorbeeld in de vakantie of bij ziekte. Er zijn wel enkele aanvullende spelregels: 

 • Wij registreren 2 contactpersonen die samen aanspreekpunt en of verantwoordelijk zijn. 
 • U zorgt zelf voor voldoende leden in de groep om het werk aan te kunnen en zoekt zelf opvolgers als er leden stoppen. 
 • Als dit niet lukt kunt u als groep stoppen met het zelfbeheer, zie ook kopje ’Hoe lang de afspraken geldig zijn. 
 • U zorgt zelf dat de activiteiten bekend zijn in de straat of buurt.
 • Soms zijn er veiligheidsmaatregelen nodig bij het werk, bijvoorbeeld als u met een grotere groep aan de slag gaat. Neem in dat geval contact op met Ruimte@Belcombinatie.nl voor overleg over het beschikbaar stellen van materialen.
Speciale wensen of ideeën toetsen

De gemeente toetst specifieke wensen aan het beleid en aan de spelregels. Scholen, verenigingen en stichtingen die grotere stukken willen beheren, kunnen contact opnemen met de gemeente via e-mail: Ruimte@Belcombinatie.nl. Dan vindt een beoordeling van geval tot geval plaats. Aarzel niet om uw idee aan te dragen! 

Hoe lang de afspraken geldig zijn

De afspraak heeft geen einddatum tenzij er een is aangegeven in de afspraken zelf (bijvoorbeeld bij een terrein dat tijdelijk braak ligt). Als u tussentijds wilt stoppen, dan kunt u dit op ieder moment aangeven bij de Omgevingsmanager. Denk er ook aan het door te geven als u stopt vanwege een verhuizing!  Ook de gemeente kan aangeven dat er gestopt wordt met het zelfbeheer. Normaal gesproken gebeurt dit alleen bij verwaarlozing, overtreding van de spelregels of herinrichting van de openbare ruimte. Het beheer wordt dan weer uitgevoerd volgens het niveau dat afgesproken is met de gemeente. Het kan dan weer in originele staat worden gebracht.

Gevolg als regels niet worden aangehouden

De groenaannemer zal met enige regelmaat controleren of het terrein er netjes en volgens afspraak uitziet. Zo niet (bijvoorbeeld: het terrein staat lange tijd vol onkruid) dan gaat de gemeente met u in overleg om te kijken hoe wij kunnen samenwerken. Leidt dit tot niets, dan zal de gemeente het beheer weer overnemen.

Lees ook