Provincie besluit tot herindeling Blaricum, Laren en Huizen

Het college van B&W van Blaricum heeft woensdagmiddag 8 november kennis genomen van het besluit van Provincie Noord-Holland om te komen tot een herindeling van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren tot één nieuwe gemeente, met als eerste haalbare fusiedatum 1 januari 2021.

Het college betreurt het dat het voorstel van deze drie gemeenten voor een gemeenschappelijke regeling (GR), die een aantal regionale bestuurlijke taken gezamenlijk zou moeten uitvoeren, in de ogen van Gedeputeerde Staten onvoldoende oplossing biedt om de regionale bestuurskracht te versterken. De zelfstandigheid van de drie gemeenten had met dat voorstel vooralsnog in stand gehouden kunnen worden.

Het is nog niet duidelijk wanneer het herindelingsontwerp van de provincie ter inzage wordt gelegd. De periode voor de voorbereiding van het herindelingsontwerp is namelijk verlengd tot 1 september 2018. Zodra het ontwerp ter inzage wordt gelegd kunnen onze inwoners hierop reageren. Het college zal de raad dan een voorstel doen over de wijze waarop deze raadpleging zal plaatsvinden. Aansluitend zal de gemeenteraad, de inwoners gehoord hebbende, haar reactie op het herindelingsontwerp kunnen formuleren.

De ter inzagelegging van het herindelingsontwerp maken we bekend via hei & wei, onze website en social media (Twitter en Facebook) en de lokale pers.